Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenia o wynajmie lokali użytkowych

Zamość, dnia 07 czerwca 2017 r.

WYKAZ

wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Staszica 13 56,61 el., wod-kan, c.o.
3 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
4 Moranda 4 Ip. 41,61 el., wod-kan, c.o. el.
5 Moranda 4 Ip. 41,42 el., wod-kan, c.o. el.
6 Żeromskiego 11a 14,50 el.
7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
8 Starowiejska 11 /dawna portiernia/ 33,00 el., wod-kan
9 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
10 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
11 Starowiejska 11 –  garaże nr 5, 6, 13 po 18,14 każdy el.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan,
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
14 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,
15 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pom. po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 3-4 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 1-2 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 4 lokal nr 24 19,70 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
4 Łukasińskiego 4 lokal nr 11-12 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

 

Zamość, dnia 23.06.2016 r.

OGŁOSZENIE 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość  wynajmu lokalu użytkowego (restauracji) w obiekcie fortecznym Bastion VII-Nadszaniec przy ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu w drodze indywidualnej oferty.

I. OPIS LOKALU

Lokal o powierzchni 314,50 m2 znajduje się na parterze Nadszańca.

W skład lokalu wchodzą pomieszczenia:

1. Zaplecze gastronomii 82,50 m2
2. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
3. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
4. Sala konsumpcyjna 73,10 m2
5. Pomieszczenie szatni 22,80 m2
6. WC 44,10 m2

Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności przynależnych do lokalu powierzchni szatni i wc (pomieszczenia poza lokalem, odrębne wejście), dla klientów Nadszańca w godzinach jego otwarcia oraz dla uczestników imprez organizowanych w „Kazamacie Dużej” także po godzinach otwarcia Nadszańca.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków w ramach „zespołu umocnień obronnych Zamościa”. Obszar ten wchodzi w skład strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Bastion VII stanowi własność Miasta Zamość. Bastion VII jest obiektem wyposażonym w instalację: elektryczną (ogrzewanie elektryczne promienniki), wodną, kanalizacyjną.

Lokal posiada następujące instalacje:

1. Pomieszczenia : sale konsumpcyjne + zaplecze gastronomii
a) instalacja elektryczna w tym ogrzewanie z oddzielnym pomiarem (podlicznik)
b) instalacja wodno-kanalizacyjna z oddzielnym pomiarem (podwodomierz)
2. Pomieszczenia szatni i w.c. rozliczane są z energii elektrycznej ryczałtowo ( w tym ogrzewanie) z uwzględnieniem wskazań głównych urządzeń pomiarowych obiektu.

Najemca będzie mógł dodatkowo korzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu i za oddzielną opłatą, z pomieszczenia ok. 300 m2 (tzw. Kazamata Duża) do organizowania różnego rodzaju imprez (okolicznościowe, przyjęcia, bankiety itp.). Najemca, który wynajmie lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej będzie miał także pierwszeństwo najmu (oddzielna umowa) kawiarni plenerowej w formie tarasu widokowego pod parasolami usytuowanej w tym samym obiekcie na plateau Nadszańca o pow. ok. 190 m2.

II. PRZEZNACZENIE LOKALU

Działalność gastronomiczno-klubowa (restauracja).

III. WARUNKI NAJMU

 1. Umowa na czas nieokreślony.
 2. Stawka czynszu netto + VAT (według obowiązujących przepisów) zgodnie ze złożoną ofertą.
 3. Minimalną stawkę ustala się w wysokości 6,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów). Oferowana stawka czynszu winna być podana w pełnych złotych. Czynsz liczony będzie od pow. 247,60 m2
 4. Pomieszczenia szatni o pow. 22,80 m2 oraz pomieszczenia wc o pow. 44,10 m2 zwolnione z opłaty czynszowej.
 5. Opłata eksploatacyjna w wysokości 2,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów) pow. użytkowej lokalu 314,50 m2 (tj. koszt utrzymania porządku i czystości części wspólnych budynku oraz terenu położonego bezpośrednio przy obiekcie, konserwacja i usuwanie awarii, ochrona i monitoring, itp.).
 6. Wyposażenie oraz aranżację lokalu zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Wynajmującego Najemca dokonuje we własnym zakresie i na koszt własny. Najemca może wykonać własną dokumentację zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków.
 7. Utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym, łącznie z bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą zużytych urządzeń należy do Najemcy.
 8. Najemca ponosi opłaty za dostawę: energii elektrycznej, w tym ogrzewanie promiennikowe, zimnej wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz obowiązujące podatki.
 9. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony zabytków, sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych i wykonywania wszelkich zaleceń odpowiednich służb oraz przestrzegania czasu pracy w lokalu stosownie do  Uchwały Rady Miejskiej w Zamościu.
 10. Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby. Zatrudnienie rozumiane jako miejsce pracy.
 11. Raportowanie przez okres 5 lat z osiągnięcia wskaźnika ilości zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość miejsc pracy w ramach umów cywilno-prawnych i umów o pracę oraz samozatrudnienie). Sprawozdanie za rok miniony, do 5-go stycznia każdego roku, Najemca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźnika (np. kserokopie listy obecności, druków zgłoszeniowych do ZUS o osobach zatrudnionych, zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.) jako załącznikiem do sprawozdania oraz kopię sprawozdania złożyć do wiadomości w biurze ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 12. W przypadku konieczności złożenia na wniosek organów uprawnionych do kontroli zrealizowanego projektu, sprawozdania dodatkowego Najemca zobowiązany jest do jego wykonania w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie.
 13. Niezależnie od uprawnień Wynajmującego i organów kontroli państwowej, upoważnionymi do kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu najmu są instytucje i organy uprawnione do kontroli wydatkowania środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji przydziału.
 14. Zwracany lokal winien zostać opróżniony z wszelkich rzeczy należących do Najemcy, o ile Najemca nie ich z lokalu/budynku w terminie do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę. W takim przypadku Wynajmujący uprawniony jest do ich utylizacji lub zagospodarowania bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie ze strony Najemcy.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą:

 1. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto, z zastrzeżeniem kwoty minimalnej stawki, o której mowa w Dziale III pkt 3.
 3. Krótki opis przewidywanej oferty dla klientów lokalu.
 4. Deklarowaną wielkość zatrudnienia o którym mowa w Dziale III pkt. 10, z zastrzeżeniem, że nie może być ono mniejsze niż 4 osoby.
 5. Oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Ogłoszenia, w tym: oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy najmu (zał. nr 1 do Ogłoszenia); oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przedmiotem najmu, w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń.
 6. Załączniki, o których mowa w pkt 5 są dostępne do pobrania na stronie internetowej ZGL w Zamościu Sp. z o.o., jako załączniki do Ogłoszenia.

 

 

V. WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 4 500  (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) w Dziale Księgowo-Finansowym ZGL w Zamościu Sp. z o.o. pok. 5,6.
 2. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji przydziału, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 4. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 5. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu przechodzi na kaucję lokalu.
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

 

 

Zamość, dnia 11 maja 2016 r.

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. informuje, że przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego (restauracja) w obiekcie fortecznym Bastion VII-Nadszaniec przy ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu nie doszedł do skutku wobec braku oferentów (ofert).

 

Zamość, dnia 13.10.2015 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Staszica 25, Żeromskiego 24 z przeznaczeniem na działalność kulturalną, gastronomiczną i hotelową została wybrana oferta złożona przez Pana Henryka Ryczka, działającego pod firmą BEST Henryk Ryczek, z adresem: Lipina Nowa 1, 22-420 Skierbieszów z oferowaną stawką czynszu 30,00 zł/m2 brutto.

 

WYNAJEM W DRODZE INDYWIDUALNYCH OFERT
Z NEGOCJACJĄ STAWKI CZYNSZU – STOISKA HANDLOWE
W BASTIONIE VII NADSZANIEC

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 2, lokal nr 1 25,85 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
2 Łukasińskiego 2, lokal nr 3a 19,55 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
3 Łukasińskiego 2, lokal nr 8 21,03 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
4 Łukasińskiego 2, lokal nr 10a 28,05 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
5 Łukasińskiego 2, lokal nr 12 39,00 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
6 Łukasińskiego 2, lokal nr 19 45,30 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
7 Łukasińskiego 2, lokal nr 22 65,40 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
8 Łukasińskiego 2, lokal nr 8a 21,03 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
9 Łukasińskiego 2, lokal nr 23 20,70 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
10 Łukasińskiego 2, lokal nr 4 20.67 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
11 Łukasińskiego 2, lokal nr 3 19,55 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
12 Łukasińskiego 2, lokal nr 1a 25,85 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej (wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalności gospodarczej).
 2. Rodzaj, branżę zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL w Zamościu  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wysokość wadium w przypadku stoisk handlowych w Bastionie VII Nadszaniec (równowartość 3-miesięcznego czynszu) zostanie ustalona po uzgodnieniu warunków najmu najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy najmu.
  Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. Dział Finansowo-Księgowy, pok. 5, 6.
  Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.
 7. Wynajem wolnych powierzchni handlowych w Bastionie VII – Nadszaniec nie może odbywać się na zasadzie zamiany lokalami i tego typu oferty nie będą rozpatrywane.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18