Zamość: 1/ZP/p.n./r.b./2015 wymiana stolarki drewnianej - okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne bloku VII pod adresem ul. Pereca 6,8,10,12, Bazyliańska 5,3, Zamenhofa 9 (od dziedzińca).
Numer ogłoszenia: 35485 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. , ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6385256, 6393018 w. 39, 40, faks 084 6381320.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1/ZP/p.n./r.b./2015 wymiana stolarki drewnianej - okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne bloku VII pod adresem ul. Pereca 6,8,10,12, Bazyliańska 5,3, Zamenhofa 9 (od dziedzińca)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres wykonania robót zawarty jest w projekcie budowlanym, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz w szczegółowym kosztorysie ofertowym - stanowiących załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.34-2, 45.42.11.35-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 7. 2.2, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę sprzętu, który zostanie przez ten podmiot udostępniony - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów, 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 4) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3. Powyższe oświadczenia powinny zostać złożone w oryginale. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia: 1) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu i/lub potencjale technicznym, i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: 1) zmiany kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika robót, w przypadku, gdy: Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach: - choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). W przypadku zmiany kierownika robót - nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 2) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w wyniku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia; 3) zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy; 5) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron umowy; 6) w przypadku zmian formalno - organizacyjnych. 7) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, w szczególności zmiana terminu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgl-zamosc.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2015 godzina 13:00, miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie