Strona główna » Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali użytkowych (2019.03.22)

OGŁOSZENIE

          Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Bazyliańska 5 97,09 El., wod.-kan., c.o.
2 Bazyliańska 32 9,48 El., wod.-kan., c.o.
3 Bazyliańska 16 8,30 El., wod.-kan., c.o.
4 Pereca  12 38,33 El., wod.-kan., c.o.
5 Staszica 31 I piętro 33,71 El., wod.-kan., c.o.
6 Nowy Rynek 17 14,23 El., wod.-kan.
7 Peowiaków 6 31,42 El., wod.-kan., c.o.
8 Ormiańska 18/piwnica/ 28,30 El.
9 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
10 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 8, 12, 13, 29) 18,14 każdy El.
11 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II.  LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
2 Łukasińskiego 12a lok. 1 53,80 El., wod.-kan., c.o..

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

    W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek bankowy nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły na rachunek najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 1500.

        Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

       Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.