Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Oferta pracy – Inspektor nadzoru

 

[/su_spoiler]
Oferta pracy - Inspektor Nadzoru

Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
 • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

CV prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 15.01.2024 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

……………………

       data podpis

ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

             ……………………

                            data podpis

Oferta pracy - Administrator

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

ADMINISTRATORA

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy – 2 lata
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – mile widziane,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, operatywność, komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami tj. sporządzanie umów najmu, prowadzenie teczek lokali itp.
 • prowadzenie zebrań sprawozdawczych Wspólnot Mieszkaniowych,
 • nadzorowanie i kontrola pracy podległych pracowników,
 • sporządzanie wymaganych przez urzędy i instytucje sprawozdań.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 2 maja 2023 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

……………………

       data podpis

ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

             ……………………

                            data podpis

 

Oferta pracy - Kierownik Działu Mieszkaniowego

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Działu Mieszkaniowego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – 3 lata na stanowisku kierowniczym lub w branży zarządzania nieruchomościami,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, operatywność, komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – mile widziane.

Opis stanowiska:

 • monitorowanie rynku nieruchomości i rynku zarządców,
 • gruntowna znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia związane z zakresem obowiązków,
 • analizowanie warunków zarządzania nieruchomościami i zawieranych umów o zarządzanie,
 • nadzór nad działaniami windykacyjnymi i uzgadnianie działań sądowo-komorniczych prowadzonych w stosunku do dłużników,
 • nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów na zebrania wspólnot mieszkaniowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 17.02.2022 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

             podpis

 

 

 

Oferta pracy - Główny Księgowy

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 3 lat w zakresie księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

CV,

 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 20.12.2022 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

             podpis

 

 

Oferta pracy - Główny Księgowy - nabór unieważniony

Główny Księgowy

 

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 3 lata w zakresie księgowości, w tym 1 rok na samodzielnym stanowisku,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa,
 • przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania,
 • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych,
 • opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki,
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,
 • ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce,
 • kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach,
 • opracowanie obiegu dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej,
 • udzielanie wyjaśnień kontrolującym,
 • analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych,
 • monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki,
 • kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych,
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań,
 • przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku,
 • planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
 • opracowywanie analiz finansowych,
 • analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości,
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta,
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki),
 • nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 14.10.2022 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

           data i  podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

             ……………………

                            data i podpis

 

 

Oferta pracy - Hydraulik

HYDRAULIK

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • staż pracy – minimum rok na podobnym stanowisku pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – mile widziane,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac montażowych i demontażowych instalacji sanitarnych,
 • wykonywanie bieżących konserwacji i remontów instalacji sanitarnych,
 • diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń instalacji sanitarnych,
 • obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • usuwanie awarii ,
 • prowadzenie pojazdów służbowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 15.12.2021 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

……………………

       data podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

             ……………………

                            data podpis

 

Oferta pracy - Stolarz

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

STOLARZ

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • staż pracy – minimum rok na podobnym stanowisku pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – mile widziane,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie, montaż, remontowanie i modernizacja stolarki budowlanej (drzwi i okien),
 • wykonywanie prac ślusarskich,
 • obróbka drewna (ręczna i mechaniczna),
 • wykonywanie suchej zabudowy,
 • usuwanie awarii.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 31.08.2021 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

……………………

       data podpis

ZGODA NA PRZETWRZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

             ……………………

                            data podpis

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Materiały do pobrania

„Liczymy się dla Polski"

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021,

Zgodnie Z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie od
1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 0 trzy miesiące - wówczas spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r,

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku.  Badanie realizowane obecnie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021,

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty; ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy stale mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań, zawartych w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl  już od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego lub - jeśli będzie to konieczne — bezpośredniego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa,

Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani 0 istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe są anonimizowane.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej,

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: spistgov.pl.

Oferta pracy - Główny Księgowy

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 5 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarzadzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa,
 • przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania,
 • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych,
 • opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki,
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,
 • ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce,
 • kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach,
 • opracowanie obiegu dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej,
 • udzielanie wyjaśnień kontrolującym,
 • analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych,
 • monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki,
 • kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych,
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań,
 • przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku,
 • planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
 • opracowywanie analiz finansowych,
 • analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości,
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta,
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki),
 • nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 31.03.2021 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

             podpis

 

 

Oświadczenie o deklarowanej ilości odprowadzanych odpadów komunalnych z lokalu użytkowego

Oferta pracy - Główny Księgowy

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 5 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarzadzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa,
 • przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania,
 • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych,
 • opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki,
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,
 • ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce,
 • kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach,
 • opracowanie obiegu dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej,
 • udzielanie wyjaśnień kontrolującym,
 • analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych,
 • monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki,
 • kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych,
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań,
 • przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku,
 • planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
 • opracowywanie analiz finansowych,
 • analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości,
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta,
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki),
 • nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 30.09.2020 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

             podpis

Budżet Obywatelski Miasta Zamość na 2021 r.

24 sierpnia 2020 r. ruszyło głosowanie internetowe na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2021 rok.

Głosowanie potrwa do 20 września 2020 r.

Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez stronę internetową https://budzet24.pl/umzamoscbo/

Przypominamy:

a) prawo do udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta Zamość,  

b) uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos, który może oddać wyłącznie na projekt osiedla, na którym zamieszkuje oraz jeden głos, który może oddać wyłącznie na jeden projekt ogólnomiejski,

c) dla ważności głosu oddanego w sposób elektroniczny, głosujący zobowiązany będzie najpierw do podania swoich danych, następnie wskazania jednego projektu osiedlowego i jednego projektu ogólnomiejskiego do realizacji w 2021 roku. Aby móc zatwierdzić oddany głos, mieszkaniec otrzyma na podany przez siebie numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło. Na wskazany numer telefonu hasło będzie wysłane tylko raz.

Głosowania tradycyjne na każdym osiedlu Miasta Zamość rozpoczną się 21 września.

 

Link do informacji: http://www.zamosc.pl/news/5969/budzet-obywatelski-kolejny-etap.html

Link do głosowania: https://budzet24.pl/umzamoscbo/desktop

Na stronę głosowania można wchodzić również przez www.zamosc.pl (zakładka Miasto) – na stronie głównej widać banner przekierowujący.

 

 

Oferta pracy - Inspektor nadzoru - nabór zakończony

Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót,
 • mile widziane udokumentowanie uczestnictwa przez co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
 • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 20.07.2020 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.         .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

……………………

data podpis

 

 

KOMUNIKAT - w sprawie zmiany organizacji pracy w Spółce

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i użytkowników zarządzanych przez nas nieruchomości, a także przedstawicieli firm z nami współpracujących, podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zapewnienia ochrony życia i zdrowia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 638 52 56, 84 639 30 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zgl@zgl-zamosc.pl. Podjęliśmy również decyzję o przesunięciu terminów odbycia zebrań właścicieli lokali w zarządzanych przez nas Wspólnotach Mieszkaniowych do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i całkowitego wyeliminowania zagrożenia. O nowym terminie zebrań poinformujemy zainteresowanych odrębnym zawiadomieniem.

Powyższe decyzje motywowane są troską o zdrowie Państwa i naszych pracowników. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem z Państwa strony.

 

Zarząd Spółki

KOMUNIKAT - informacja o zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Zarząd Spółki informuje o odwołaniu wszystkich planowanych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.

O nowym terminie zebrań poinformujemy zainteresowanych odrębnym zawiadomieniem. 

KOMUNIKAT - WAŻNE !

Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 638 52 56, 84 639 30 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznejzgl@zgl-zamosc.pl.

Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2020 r.

Oferta pracy - Inspektor nadzoru - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana lub sanitarna

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót,
 • udokumentowanie uczestnictwa przez co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
 • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

 

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 21.02.2020 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

 

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.         .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

……………………

data podpis

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

             ……………………

             data podpis

 

Oferta pracy - Murarz-tynkarz - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Murarz – tynkarz

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • staż pracy – minimum rok na podobnym stanowisku pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B – mile widziane,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność.

Opis stanowiska:

 • roboty murarskie,
 • prace wykończeniowe,
 • malowanie, szpachlowanie,
 • tynkowanie (tynki tradycyjne, gipsowe, cienkowarstwowe),
 • montaż suchej zabudowy,
 • prace ogólnobudowlane.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 14.06.2019 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.         .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

……………………

       data podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

             ……………………

                            data podpis

 

Oferta pracy - Inspektor ds. lokali - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. lokali

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,

 

Opis stanowiska:

 • rozliczanie użytkowników lokali w zakresie zaliczek i kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków i podgrzania wody,
 • import odczytów wodomierzy radiowych do systemu informatycznego Spółki,
 • analiza stanu zadłużenia użytkowników lokali dla potrzeb windykacji,
 • wzywanie dłużników do dobrowolnej zapłaty należności objętych tytułem egzekucyjnym,
 • prowadzenie ewidencji spraw sądowych i komorniczych,
 • współpraca z radcami prawnymi w zakresie przygotowania dokumentów potrzebnych do wniesienia pozwu,
 • wykonywanie operacji na bazach danych w celu wygenerowania informacji, raportów, zestawień na potrzeby Spółki,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych na stanowisku administrator w przypadku ich absencji,
 • administrowanie lokalami,
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem lokali (sporządzanie umów najmu, zakładanie i prowadzenie kart lokali w ewidencji komputerowej, prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych, sprawdzanie faktur dostawców towarów i usług).

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 14.06.2019 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.         .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                      ……………………

                                                                                                                                                            data podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

             ……………………

                            data podpis

Oferta pracy - Inspektor nadzoru - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
  • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
  • udokumentowanie uczestnictwa przez co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
  • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
  • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
  • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

  • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
  • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
  • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
  • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
  • rozliczanie robót pod względem finansowym,
  • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
  • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

  • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 01.04.2019 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                                         ……………………

data podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

                                                                                                          ……………………

data podpis

Oferta pracy - Główny Księgowy - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 5 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
  • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

  • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa,
  • przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,
  • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
  • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania,
  • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
  • opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych,
  • opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki,
  • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,
  • ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce,
  • kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach,
  • opracowanie obiegu dokumentów księgowych,
  • sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych,
  • przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej,
  • udzielanie wyjaśnień kontrolującym,
  • analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych,
  • monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,
  • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki,
  • kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych,
  • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań,
  • przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku,
  • planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
  • opracowywanie analiz finansowych,
  • analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości,
  • przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,
  • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
  • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta,
  • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki),
 • nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferujemy:

  • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym,
  • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 21.12.2018 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.         .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

               podpis

Oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • staż pracy minimum 2 lata na tożsamym stanowisku pracy,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

  • nadzór i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie umów, w szczególności na roboty budowlane, montażowe, usługowe i dostawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi załącznikami,
  • weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych,
  • nadzór nad sporządzaniem specyfikacji ogłoszeń dotyczących postępowań,
  • monitorowanie realizacji planów przetargów,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  • opisywanie faktur zakupowych pod względem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za wprowadzanie i aktualizowanie danych objętych ustawowym obowiązkiem publikacji na stronie BIP i stronach internetowych Spółki.

Oferujemy:

  • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 08.03.2019 r.  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   

   

   

   

   

   

   • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podpis

Oferta pracy - inspektor ds. finansowo-księgowych - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. finansowo-księgowych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość),
  • staż pracy minimum 2 lata pracy w księgowości,
  • znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością i rachunkowością a w szczególności:

    

    

    

    

    

    

   • Ustawy o rachunkowości,
   • Ustawy o podatku od towarów i usług,
   • Ordynacji podatkowej,
   • Ustawy o Finansach publicznych,
   • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,

   a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,

  • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Opis stanowiska:

  • dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • przygotowywanie przelewów bankowych,
  • bieżąca analiza zapisów w księgach w zakresie prowadzonych ewidencji,
  • naliczanie, rozwiązywanie oraz analiza tworzonych odpisów aktualizujących należności,
  • księgowanie naliczeń dla lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie i księgowanie odsetek, generowanie rozrachunków,
  • wprowadzanie wyroków sądowych do aplikacji POL,
  • rozliczanie mediów oraz księgowanie na kontach lokatorów (centralne ogrzewanie, woda, odprowadzenie ścieków, podgrzanie wody, gaz, energia elektryczna i inne) również rozliczeń otrzymanych od innych zarządców,
  • aktualizowanie w aplikacjach informatycznych treści generowanych wydruków, w tym umów po ich zatwierdzeniu do stosowania w działalności Spółki,
  • naliczanie opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych,
  • rozliczanie kosztów wprowadzonych na budynek,
  • czynności związane z otwieraniem i zamykaniem miesiąca w aplikacji POL, zamknięcie roku w systemie informatycznym,
  • import odczytów wodomierzy radiowych do systemu informatycznego Spółki,
  • nadzór nad sprawozdawczością GUS,
 • wykonywanie operacji na bazach danych w celu wygenerowania informacji, raportów, zestawień na potrzeby Spółki,

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 15.09.2018 r.  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać :


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach przeprowadzenia rekrutacji.

(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   

   

   

   

   

   

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podpis


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferta pracy - starszy referent ds. technicznych - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy referent ds. technicznych

branża ogólnobudowlana lub sanitarna

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne – ogólnobudowlane lub sanitarne,
 • staż pracy minimum 2 lata w branży budowlanej,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie wycen realizowanych prac remontowych,
 • koordynowanie realizowanych prac remontowych,
 • koordynowanie prowadzonych bieżących konserwacji i napraw urządzeń i instalacji technicznych występujących w budynkach,
 • organizowanie brygad niezbędnych do natychmiastowego usuwania powstałych awarii i uszkodzeń w uzgodnieniu z przełożonym,
 • kontrolowanie i rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • współpraca z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie bieżącej kontroli stanów technicznych budynków oraz zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości,
 • realizacja uchwał Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie zadań grupy remontowo-konserwacyjnej,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 20.07.2018 r..  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać :


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach przeprowadzenia rekrutacji.

(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   

   

   

   

   

   

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpatrzenia.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podpis


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferta pracy - radca prawny - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca prawny

Wymagania:

 • Zgodnie z ustawą o radcach prawnych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870.

Opis stanowiska:

  • Udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa oraz wykładni obowiązujących przepisów.
  • Sporządzanie pism procesowych, w tym w szczególności: spraw windykacyjnych oraz spraw o opróżnienie i wydanie lokalu.
  • Reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami.
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym przedstawionych zagadnień związanych z bieżącą działalnością Spółki, w tym uchwał, zarządzeń, instrukcji, regulaminów.
  • Inspirowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa w Spółce.
  • Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w zakresie realizacji zadań Spółki poprzez przekazywanie stosownych informacji, wydawanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów.
  • Współudział w opracowywaniu projektów umów, porozumień, regulaminów itp.
  • Opiniowanie projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne.
  • Opiniowanie projektów uchwał wydawanych przez pozostałe organy Spółki stosownie do potrzeb.
 • Współdziałanie z Kierownikiem Działu Mieszkaniowego w prowadzeniu spraw związanych z windykacją należności na podstawie prawomocnych orzeczeń, w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i innych pism oraz czuwanie nad tokiem postępowania, w szczególności bieżące informowanie Kierownika Działu Mieszkaniowego o skierowaniu windykacji należności zasądzonych do egzekucji komorniczej, systematycznie – na koniec miesiąca, sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego informacji o stanie spraw będących w egzekucji komorniczej.
 • Przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego kopii pozwów sądowych w sprawie należności wymagalnych.
 • Niezwłoczne przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego wyroków sądowych wraz z informacją o stanowisku Spółki w sprawie.
 • Sygnalizowanie Prezesowi Zarządu o naruszeniach przepisów prawnych występujących w działalności Spółki.
 • Wydawanie decyzji finansowych dotyczących opłacania kosztów postępowania sądowego, opłat skarbowych od pełnomocnictw i realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 30.06.2018 r..  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać :


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach przeprowadzenia rekrutacji.

(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpatrzenia.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podpis


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferta pracy - inspektor nadzoru - nabór zakończony

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
  • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
  • udokumentowanie uczestnictwa przez co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
  • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
  • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
  • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

  • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
  • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
  • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
  • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
  • rozliczanie robót pod względem finansowym,
  • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
  • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość.  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Dodatki mieszkaniowe (zasady przyznawania)

Wybrane fragmenty ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. „o dodatkach mieszkaniowych” (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Art. 2.

  1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
   1. 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
   2. 2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
   3. 3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
   4. 4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
   5. 5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust. 1.

Art. 3.

  1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust.8.
  1. Przy przyznawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).
  1. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).
 1. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Art. 4. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa  do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Art. 5.

  1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
    1. 1) 35 m2 – dla 1 osoby;
    1. 2) 40 m2 – dla 2 osób;
    1. 3) 45 m2 – dla 3 osób;
    1. 4) 55 m2 – dla 4 osób;
    1. 5) 65 m2 – dla 5 osób;
   1. 6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
  1. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego  za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.
  1. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.
  1. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  1. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1.
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
   1. 1) 30% albo
  1. 2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Art. 6.

  1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:
    1. 1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
    1. 2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
   1. 3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
  1. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub wyższy  od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3 ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
    1. 1) 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
    1. 2) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;
   1. 3) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
  1. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 1. Wydatkami o których mowa w ust. 3, są:
   1. 1) czynsz;
   1. 2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
   1. 3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
   1. 4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
   1. 5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
   1. 6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
  1. 7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

4a. Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu:

  1.             1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
  1.             2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
  1. (uchylony)
  1. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewychodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
    1. 1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy;
   1. 2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
  1. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
  1. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
  1. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy między wydatkami ponoszonymi za ten lokal a odpowiednią kwotą wymienioną w ust. 1 pkt 1-3 lub w ust. 2 pkt. 1-3.
  1. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
 1. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w ust. 10.

Art. 7.

 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

 1. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  1. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
    1. 1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w załączonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
   1. 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
 1. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
   1. 1) ruchomości i nieruchomości;
   1. 2) zasobów pieniężnych.
  1. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  1. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
  1. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności  za lokal mieszkalny.
  1. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.
  1. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
  1. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.
  1. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
  1. Osoba w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.
  1. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
  1. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.
 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w szczególności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu, mając na uwadze czytelność danych w nich zawartych.

Art. 8.

  1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa  w art. 6 ust. 7.
  2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.
  1. Zarządca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.
 1. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.
Obowiązki lokatorów

Do obowiązków lokatorów w szczególności  należą te, wynikające z:

I. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).

Art. 6b.

  1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
 1. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
   1. 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
   1. 2) okien i drzwi;
   1. 3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
   1. 4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
   1. 5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
   1. 6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
   1. 7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
   1. 8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
  1. 9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Art. 6d. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu

Art. 6e.

  1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.
 1. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

Art. 6g.

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

 Art. 10.

  1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.
 1. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:

   

   

   

   

   

   

   1. 1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
  1. 2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Art. 11.

 1. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

   

   

   

   

   

   

   1. 1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
   1. 2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
   1. 3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  1. 4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki  lub remontu budynku…

Art. 18.

 1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.
 3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

II. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

Art. 6881.

§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Art. 6882Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 19.03.2020 r.

REGULAMIN

WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O., FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW NAJMU  

Celem uproszczenia i przyspieszenia procesu niezawodnego dostarczania dokumentów do właściwych osób, Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu spółka z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy  Miejskiej Zamość, umożliwia wysyłkę wszelkich dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu, w tym także e-faktur, bezpośrednio na adres e-mailowy wskazany przez najemcę.

 

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przesyła w formie elektronicznej także inne dokumenty związane z realizacją zawartych umów najmu, ze skutkiem prawidłowego ich doręczenia adresatowi.
 4. Formatem faktury lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 5. Odbiorca usług pobierze i zainstaluje we własnym zakresie oprogramowanie do odglądu i wydruku przesłanej faktury (np. „Adobe Acrobat Reader”).
 6. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez właściciela lokalu lub jego pełnomocnika błędnego adresu e-mail lub nieposiadanie sprzętu albo programu, pozwalającego na prawidłowy odbiór e‑faktur lub innych dokumentów, przesłanych na podanego e-maila.
 7. Odbiorca usług dokonuje akceptacji otrzymywania w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu poprzez przesłanie lub osobiste dostarczenie do siedziby Spółki tj. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie”. Formularz „Oświadczenie” dostępny jest także w siedzibie Spółki pok. nr 10 oraz na stronie internetowej: zgl-zamosc.pl
 8. Formularz „Oświadczenie” powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę usług oraz zostać poświadczony jego podpisem. Złożenie wypełnionego formularza „Oświadczenie” oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur i innych dokumentów związanych z realizacją umowy najmu, w formie papierowej.
 9. Faktury i inne dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała prawidłowo wypełniony formularz „Oświadczenie”, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę usług adres e-mail jest poprawny, a tym samym e-faktura i inne przesłane przez Spółkę dokumenty, będą mogły zostać skutecznie doręczone.
 10. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania akceptacji lub zgody na otrzymywanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji lub zgody, przez Odbiorcę usług ma skutek od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia pisemnego powiadomienia do Spółki.
 11. Wycofanie akceptacji lub zgody, na otrzymywania faktur lub innych dokumentów, w formie elektronicznej przez Odbiorcę usług, odbywa się w trybie określonym w pkt 7 poprzez formularz „Oświadczenie”.
 12. Faktura w formie elektronicznej lub inne dokumenty, będą dostarczane do Odbiorcy usług z adresu e- mail: …………………………………………………… za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Spółka dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy usług).
 13. Odbiorca usług w sposób pisemny powiadamia Spółkę o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury i inne dokumenty związane z realizacją umowy najmu.
 14. W przypadku braku powiadomienia Spółki przez Odbiorcę usług o zmianie adresu
  e- mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 15. Spółka jest administratorem danych osobowych Odbiorcy usług, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy usług przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Spółki oraz  inne uprawnienia wynikające z klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie Spółki: zgl-zamosc.pl
 16. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Spółka odpowiednio dostosuje swoje procedury. W takim przypadku ponowna akceptacja Odbiorcy usług nie jest wymagana.                                                      

Zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o.
informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. nowej ustawy dotyczącej prowadzenia selektywnej zbiórki nieczystości stałych, zostały utworzone w Zamościu 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
– ul. Męczenników Rotundy 2 (baza ZOM)
– ul. Al. 1-go Maja 16 (oczyszczalnia ścieków).

W ramach wnoszonych opłat, bez dodatkowych kosztów PSZOK-i przyjmują śmieci, które nie kwalifikują się do wyrzucenia do pojemników zlokalizowanych przy budynku:

     • meble i odpady wielkogabarytowe
     • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
     • odpady budowlane i rozbiórkowe
     • odpady biodegradowalne
     • metale
     • przeterminowane leki
     • chemikalia i opakowania po chemikaliach
     • zużyte baterie, akumulatory, opony.

Punkty czynne są:

     • od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17
     • w soboty:
      w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach 9 – 17
      w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach 9 – 14

Uwaga!
Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabraniają składowania obok śmietników jakichkolwiek odpadów.
Śmieci do PSZOK-u (w zakresie w/w) użytkownicy lokali dostarczają samodzielnie.