Strona główna » Druki, zarządzenia, Regulaminy

 • Uchwała Zarządu nr 1/2019 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Zamość, w formie świadczenia rzeczowego
 • Wzór umowy lokalu użytkowego (nie dotyczy lokali w obiektach fortecznych)
 • Załącznik nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego (nie dotyczy lokali w obiektach fortecznych)
 • Wzór umowy lokalu użytkowego w obiektach fortecznych
 • Załącznik nr 1 do umowy najmu lokalu użytkowego w obiektach fortecznych
 • Regulamin rozliczeń kosztów zużycia ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej oraz odbioru ścieków i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o  –  (obowiązuje od 1 lipca 2017 r.)
 • Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 • Uchwała Zarządu nr 5/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 • Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wraz z załącznikami 1 i 2
 • Zarządzenie Nr 65/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13.01.2014 r. w sprawie przeznaczenia do przetargu do wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Zamość o powierzchni przekraczającej 80 m2.
 • Zarządzenie Nr 45/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 19 luty 2014 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Zamość w stosunku do najemców o niskich dochodach.
 • Zarządzenie Nr 15/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13.01.2014 r. w sprawie przeznaczenia do przetargu do wynajmu wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Zamość o powierzchni przekraczającej 80 m2.
 • Oświadczenie najemcy – lokatora.
 •  Oświadczenie oferenta.
 • Pełnomocnictwo na Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Oświadczenie o ilości osób – nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Informacja dla mieszkańców miasta Zamość w sprawie wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Regulamin rozliczeń kosztów zużycia ciepła, wody, gazu i energii elektrycznej oraz odbioru ścieków i śmieci dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.  (obowiązuje do 30 czerwca 2017 r.)
 • Zarządzenie Nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 • Załącznik do Zarządzenia Nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. – Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość.
 • Uchwała Nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 9 listopada 1992 r.