Strona główna » Trasa turystyczna – Nadszaniec

nadszaniec_zamosc_fNADSZANIEC – nazywany też kawalerem – to nasyp ziemny lub murowany budynek na bastionie do obserwacji i ostrzału.
Wzniesiony w latach 1825-1830 i do dziś budzi wielkie zainteresowanie nie tylko potężną bryłą, ale też jako cenny i rzadki na ziemiach polskich zabytek architektury militarnej.
Posadowiony na szyi bastionu stworzył nowoczesny węzeł obronny stanowiący jeden z integralnych elementów Twierdzy Zamość.

Zapraszamy do zwiedzania Trasy Turystycznej Bastion VII – Nadszaniec

Trasa ma około pół kilometra długości i pozwala zapoznać się ze zmianami jakie na przestrzeni 250 lat przeszły fortyfikacje zamojskiej twierdzy i poczuć się jednym z jej obrońców.

Trasa zaczyna się przy ul. Łukasińskiego 4. Prowadzi poterną w dół, a następnie galerią strzelecką w kurtynie. Każdą ze strzelnic obsługiwało 2 żołnierzy: jeden strzelał a drugi w tym czasie ładował broń. Następnie trasa prowadzi pochylnią Nadszańca do kazamaty północnej Bastionu VII. Z kazamaty schody prowadzą w górę do galerii strzeleckiej w czołach bastionu, a następnie do ogromnej kazamaty południowej Bastionu VII. To największe podziemne pomieszczenie zamojskiej twierdzy. Ostatni odcinek prowadzi pochylnią i krótką galerią strzelecką do wyjścia znajdującego się przy Starej Bramie Lwowskiej i Celi Łukasińskiego. Stąd dwa kroki do Nadszańca.

W Nadszańcu znajduje się ekspozycja historyczna prezentująca m.in.: broń i kilkadziesiąt starannie wykonanych mundurów obrońców Zamościa z różnych epok.

Z Tarasu Widokowego rozciąga się malownicza panorama miasta i przedpola dawnej twierdzy.

W Nadszańcu oprócz ekspozycji muzealnej na I i II piętrze znajdują się stoiska handlowe z szerokim asortymentem m.in:

 • odzież damska, męska, młodzieżowa i dziecięca,
 • stoiska z pamiątkami,
 • art. gospodarstwa domowego oraz art. spożywcze.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zwiedzania Trasy Turystycznej na stronie internetowej.

 

REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY  DO  31  MARCA  2024 R.

 Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 12.09.2022 r. nr 3/2022.

Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży biletów, warunków ich odbierania przez Kupującego oraz zasad zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego.

I. Definicje

 1. Bilet – potwierdzenie zawarcia Umowy na zwiedzanie Trasy Turystycznej Bastionu VII – Nadszaniec w Zamościu lub Tarasu Widokowego, między Zarządcą a Kupującym.
 2. Kupujący – uznaje się konsumenta, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celu dokonania zakupu biletów wstępu, a także inny podmiot dokonujący zakupu biletów.
 3. Zarządca – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Zamościu, ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000054479, NIP: 9222265471, REGON: 950362673.
  Dane kontaktowe Zarządcy: jak wyżej,
  adres poczty elektronicznej: zgl@zgl-zamosc.pl,
  tel: (84) 638 52 56, (84) 639 30 18.
 4. Umowa – umowa na zwiedzanie zawierana przez Kupującego z Zarządcą w momencie sprzedaży biletów.
 5. Regulamin ustalenia cen biletów i organizacji zwiedzania Trasy Turystycznej Bastionu VII i Trasy Turystycznej – Nadszaniec w Zamościu  lub Tarasu Widokowego – niniejszy dokument, którego akceptacja następuje w momencie sprzedaży biletów.

II. Zakup biletów, bezpłatny wstęp i opłaty za wynajęcie przewodnika

 1. Zakupu biletów może dokonać osoba fizyczna lub inny podmiot.
 2. Ustala się następujące ceny biletów wstępu i opłat:
  – na Trasę Turystyczną normalny – 14,00 zł,
  – na Trasę Turystyczną ulgowy – 10,00 zł,
  – na Trasę Turystyczną rodzinny – 35,00 zł,
  – na Taras Widokowy – 4,00 zł, z zastrzeżeniem, że bilet wstępu na Trasę Turystyczną upoważnia do wejścia na Taras Widokowy bez konieczności zakupu dodatkowego biletu. 
  – opłata za wynajęcie przewodnika – 45,00 zł.
  – opłata za wynajęcie przewodnika władającego językiem angielskim – 85,00 zł.
 3. Do wejścia na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy upoważnia także „Karta Turysty” wydana przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu (www.zci.zamosc.pl).
 4. Do bezpłatnego wstępu na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy mają prawo:
  – dzieci w wieku do lat 6 pod opieką osoby dorosłej,
  – osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, znacznym lub umiarkowanym (I i II grupa inwalidztwa),
  – przewodnicy oprowadzający grupę,
  – opiekunowie grup – (grupa min. 5 osób, max jeden opiekun na 10 osób, kolejny opiekun na każdą następną rozpoczętą grupę 10 osób),
  – pilot wycieczki.
 5. Do biletu ulgowego upoważnieni są:
  – uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowe, studenci do ukończenia 25 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  – osoby po ukończeniu 65 lat,
  – opiekun osoby niepełnosprawnej,
  – posiadacz „Karty dużej rodziny”.
 6. W ramach biletu rodzinnego może wejść maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej jak 2 osoby pełnoletnie.
 7. Osoby uprawnione do ulgi w opłacie lub zwolnione z opłaty mogą być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze zniżek. Bilety ulgowe bez udokumentowania uprawnień nie uprawniają do wejścia – są nieważne.
 8. Zwiedzanie Trasy Turystycznej może się odbywać wyłącznie z upoważnionym Przewodnikiem.
  Listę upoważnionych Przewodników ustala Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. w porozumieniu z działającymi w Zamościu Kołami Przewodników.
 9. Bilety sprzedają oraz opłaty za usługę przewodnicką przyjmują kasy znajdujące się w oznakowanych punktach sprzedaży w pobliżu Trasy Turystycznej i Nadszańca.
 10. Zakupu biletu wstępu na Trasę Turystyczną, usługi przewodnickiej oraz rezerwacji wejścia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.nadszaniec.zamosc.pl

1) Przy dokonywaniu rezerwacji, zakupu wejść wymagamy podania: imienia, nazwiska bądź nazwy firmy, adresu, kontaktowego numeru telefonu bądź e- mail.

2) Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane w celu wykonania umowy wynikającej z zakupu biletu, tylko osobom upoważnionym i zobowiązanym do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

3) Wykupienie lub zarezerwowanie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodą na przekazywanie danych osobowych Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub sprawozdawczości finansowej.

4) Biletem wstępu upoważniającym do wejścia będzie okazanie przez Kupującego dwóch dokumentów tj. :

a) wydruku otrzymanego z Przelewy24 potwierdzającego dokonanie transakcji

b) wydruku otrzymanego od Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. potwierdzającego szczegóły rezerwacji/zakupu.

5) Faktura będzie do odbioru w kasie sprzedaży biletów przed wejściem na trasę turystyczną od godz. 9.15 w dniu następnym po dokonaniu zapłaty (z wyjątkiem sobót i dni świątecznych) za okazaniem ww. potwierdzenia zapłaty.

6) Możliwa jest zmiana daty i godziny rezerwacji za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem najpóźniej 24h przed dokonanym terminem rezerwacji.

7) W przypadku rezygnacji z zakupionych biletów (usługi przewodnickiej) przez Kupującego poniżej 24h przed zarezerwowanym terminem, Kupujący ponosi koszty 50% wartości zakupu, które zostaną potrącone z wpłaconej kwoty.

8) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.nadszaniec.zamosc.pl z przyczyn niezależnych od zarządcy lub ze względów bezpieczeństwa.

9) Klient ponosi ryzyko kursowe w przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej jest inna niż PLN.

          III. Zasady zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego

 1. Zwiedzanie Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego w okresie sezonu turystycznego tj. od 1 maja do 30 września odbywa się codziennie w godz. 9.00 – 19.00. Jeżeli dzień 1 maja przypada w poniedziałek lub wtorek, początek sezonu turystycznego rozpoczyna się w ostatnią sobotę kwietnia.
 2. Wejście na Trasę Turystyczną dla turystów indywidualnych odbywa się o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 z przewodnikiem w ramach zakupionego biletu.
 3. We wszystkie weekendy i dni świąteczne w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec i sierpień zwiedzanie Trasy Turystycznej odbywa się dodatkowo w półgodzinnych odstępach w godz. 11.30 do 16.30 z przewodnikiem w ramach zakupionego biletu.
 4. W okresie od 02 listopada do Świąt Wielkanocnych roku następnego Trasę Turystyczną i Taras Widokowy można zwiedzać w godz. 9.00 – 16.00.Wejście na Trasę Turystyczną dla turystów indywidualnych codziennie o godz. 12.00 z Przewodnikiem w ramach zakupionego biletu wstępu.W październiku oraz w kwietniu (od Świąt Wielkanocnych) zwiedzanie odbywa się w godz. 9.00-18.00. Wejścia dla turystów indywidualnych o godz. 10.00, 12.00, 13.00.Zwiedzanie w innym czasie wymaga uprzedniego uzgodnienia upoważnionego Przewodnika lub wykupienia opłaty przewodnickiej
 5. Trasa Turystyczna i Taras Widokowy są zamknięte w Nowy Rok, w Święto Trzech Króli, w Święta Wielkanocne, 1-go listopada i w Święta Bożego Narodzenia.
 6. Zwiedzanie indywidualne w innym czasie wymaga wykupienia usługi przewodnickiej lub uzgodnienia upoważnionego Przewodnika. Wówczas wejścia możliwe 15 min. po każdej pełnej godzinie, 15 min. przed pełną godziną lub o wpół do godziny .Nie stawienie się punktualnie, skutkuje anulowaniem rezerwacji i przepadkiem opłaty za usługę przewodnika.
 7. Minimalna ilość osób do oprowadzania przez przewodnika w ramach zakupionego biletu wynosi 3 osoby.
 8. Wejście na Taras Widokowy nie wymaga Przewodnika, możliwe jest w każdym czasie w godzinach zwiedzania, o ile na wejście pozwalają warunki atmosferyczne i ilość zwiedzających. Wejście na Taras Widokowy dzieci do lat 13 tylko pod opieką dorosłych.
 9. Zwiedzanie Trasy przez grupy zorganizowane odbywa się poza godzinami wstępu określonymi wyżej, z zakontraktowanym Przewodnikiem lub po wykupieniu usługi przewodnickiej, w godzinach określonych w pkt 6 powyżej. Nie stawienie się punktualnie, skutkuje anulowaniem rezerwacji i przepadkiem opłaty za usługę przewodnika.
 10. Grupa do jednorazowego zwiedzania nie powinna być większa niż 40 osób.Gdy z obiektywnych powodów zachodzi konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wielkości grupy decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje oprowadzający Przewodnik uwzględniając bezpieczeństwo zwiedzających i warunki Trasy.
 11. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem określonym w pkt 12.
 12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się okoliczności, zdarzenia (np. awarie) niezależne od zarządcy, na które zarządca nie ma wpływu, powodujące, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe do zrealizowania. W przypadku powstania takiej sytuacji będzie możliwy zwrot kwoty za zakupiony bilet (opłatę przewodnicką).
 13. Na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
  – będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – ze zwierzętami, z wyjątkiem psów asystujących osób niepełnosprawnych.
  Przewodnik może odmówić wprowadzenia osób naruszających ww. zasady, bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.
 14. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest zarządca. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez zarządcę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.
 15. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez zarządcę w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług. Zarządca jest administratorem tych danych, które mogą zostać powierzone osobom wykonującym usługi na rzecz administratora. Uprawnienia osób, których dane zostały pozyskane określa klauzula informacyjna zamieszczona na stronie administratora: www.zgl-zamosc.pl oraz na www. nadszaniec.zamosc.pl
 16. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu usunięcia lub poprawienia danych osobowych Kupujący powinien skontaktować się z zarządcą poprzez e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl
 17. Zarządca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych.
 18. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy sprzedaży biletów regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz.287, z póź. zm.) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 1360), a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 19. Zgłoszenia reklamacyjne związane ze sprzedażą biletów należy kierować do Zarządcy- Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl, w terminie 14 dni od daty transakcji sprzedaży. Reklamacja wniesiona z zachowaniem powyższego terminu, będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia na wskazany powyżej adres e-mail.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2022 r.

REGULAMIN  OBOWIĄZUJĄCY   OD 1 KWIETNIA 2024 R.

 Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 26.03.2024 r. nr 1/2024.

Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży biletów, warunków ich odbierania przez Kupującego oraz zasad zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego.

I. Definicje

 1. Bilet – potwierdzenie zawarcia Umowy na zwiedzanie Trasy Turystycznej Bastionu VII – Nadszaniec w Zamościu lub Tarasu Widokowego, między Zarządcą a Kupującym.
 2. Kupujący – uznaje się konsumenta, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celu dokonania zakupu biletów wstępu, a także inny podmiot dokonujący zakupu biletów.
 3. Zarządca – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Zamościu, ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000054479, NIP: 9222265471, REGON: 950362673.
  Dane kontaktowe Zarządcy: jak wyżej,
  adres poczty elektronicznej: zgl@zgl-zamosc.pl,
  tel: (84) 638 52 56, (84) 639 30 18.
 4. Umowa – umowa na zwiedzanie zawierana przez Kupującego z Zarządcą w momencie sprzedaży biletów.
 5. Regulamin ustalenia cen biletów i organizacji zwiedzania Trasy Turystycznej Bastionu VII i Trasy Turystycznej – Nadszaniec w Zamościu  lub Tarasu Widokowego – niniejszy dokument, którego akceptacja następuje w momencie sprzedaży biletów.

II. Zakup biletów, bezpłatny wstęp i opłaty za wynajęcie przewodnika

 1. Zakupu biletów może dokonać osoba fizyczna lub inny podmiot.
 2. Ustala się następujące ceny biletów wstępu i opłat:
  – na Trasę Turystyczną normalny – 20,00 zł,
  – na Trasę Turystyczną ulgowy – 14,00 zł,
  – na Trasę Turystyczną rodzinny – 50,00 zł,
  – na Taras Widokowy – 5,00 zł, z zastrzeżeniem, że bilet wstępu na Trasę Turystyczną upoważnia do wejścia na Taras Widokowy bez konieczności zakupu dodatkowego biletu. 
  – opłata za wynajęcie przewodnika – 50,00 zł.
  – opłata za wynajęcie przewodnika władającego językiem angielskim – 100,00 zł.
 3. Do wejścia na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy upoważnia także „Karta Turysty” wydana przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu (www.zci.zamosc.pl).
 4. Do bezpłatnego wstępu na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy mają prawo:
  – dzieci w wieku do lat 6 pod opieką osoby dorosłej,
  – osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, znacznym lub umiarkowanym (I i II grupa inwalidztwa),
  – przewodnicy oprowadzający grupę,
  – opiekunowie grup – (grupa min. 5 osób, max jeden opiekun na 10 osób, kolejny opiekun na każdą następną rozpoczętą grupę 10 osób),
  – pilot wycieczki.
 5. Do biletu ulgowego upoważnieni są:
  – uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowe, studenci do ukończenia 25 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  – osoby po ukończeniu 65 lat,
  – opiekun osoby niepełnosprawnej,
  – posiadacz „Karty dużej rodziny”.
 6. Cena biletu z Kartą Zamościanina bilet normalny 14zł, bilet ulgowy 10 zł.
 7. Grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nad którymi nadzór pełni Prezydent Miasta Zamość, bilet 8 zł.
 8. W ramach biletu rodzinnego może wejść maksymalnie 5 osób, w tym nie więcej jak 2 osoby pełnoletnie.
 9. Osoby uprawnione do ulgi w opłacie lub zwolnione z opłaty mogą być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze zniżek. Bilety ulgowe bez udokumentowania uprawnień nie uprawniają do wejścia – są nieważne.
 10. Zwiedzanie Trasy Turystycznej może się odbywać wyłącznie z upoważnionym Przewodnikiem.
  Listę upoważnionych Przewodników ustala Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. w porozumieniu z działającymi w Zamościu Kołami Przewodników.
 11. Bilety sprzedają oraz opłaty za usługę przewodnicką przyjmują kasy znajdujące się w oznakowanych punktach sprzedaży w pobliżu Trasy Turystycznej i Nadszańca.
 12. Zakupu biletu wstępu na Trasę Turystyczną, usługi przewodnickiej oraz rezerwacji wejścia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.nadszaniec.zamosc.pl

1) Przy dokonywaniu rezerwacji, zakupu wejść wymagamy podania: imienia, nazwiska bądź nazwy firmy, adresu, kontaktowego numeru telefonu bądź e- mail.

2) Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane w celu wykonania umowy wynikającej z zakupu biletu, tylko osobom upoważnionym i zobowiązanym do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

3) Wykupienie lub zarezerwowanie biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodą na przekazywanie danych osobowych Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub sprawozdawczości finansowej.

4) Biletem wstępu upoważniającym do wejścia będzie okazanie przez Kupującego dwóch dokumentów tj. :

a) wydruku otrzymanego z Przelewy24 potwierdzającego dokonanie transakcji

b) wydruku otrzymanego od Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. potwierdzającego szczegóły rezerwacji/zakupu.

5) Faktura będzie do odbioru w kasie sprzedaży biletów przed wejściem na trasę turystyczną od godz. 9.15 w dniu następnym po dokonaniu zapłaty (z wyjątkiem sobót i dni świątecznych) za okazaniem ww. potwierdzenia zapłaty.

6) Możliwa jest zmiana daty i godziny rezerwacji za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem najpóźniej 24h przed dokonanym terminem rezerwacji.

7) W przypadku rezygnacji z zakupionych biletów (usługi przewodnickiej) przez Kupującego poniżej 24h przed zarezerwowanym terminem, Kupujący ponosi koszty 50% wartości zakupu, które zostaną potrącone z wpłaconej kwoty.

8) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.nadszaniec.zamosc.pl z przyczyn niezależnych od zarządcy lub ze względów bezpieczeństwa.

9) Kupujący ponosi ryzyko kursowe w przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej jest inna niż PLN.

          III. Zasady zwiedzania Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego

 1. Zwiedzanie Trasy Turystycznej i Tarasu Widokowego w okresie sezonu turystycznego tj. od 1 maja do 30 września odbywa się codziennie w godz. 9.00 – 19.00. Jeżeli dzień 1 maja przypada w poniedziałek lub wtorek, początek sezonu turystycznego rozpoczyna się w ostatnią sobotę kwietnia.
 2. Wejście na Trasę Turystyczną dla turystów indywidualnych odbywa się o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 z przewodnikiem w ramach zakupionego biletu.
 3. W razie potrzeby we wszystkie weekendy i dni świąteczne w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec i sierpień zwiedzanie Trasy Turystycznej odbywa się dodatkowo w półgodzinnych odstępach w godz. 11.30 do 16.30 z przewodnikiem w ramach zakupionego biletu.
 4. W okresie od 02 listopada do Świąt Wielkanocnych roku następnego Trasę Turystyczną i Taras Widokowy można zwiedzać w godz. 9.00 – 15.00.Wejście na Trasę Turystyczną dla turystów indywidualnych codziennie o godz. 12.00 z Przewodnikiem w ramach zakupionego biletu wstępu.W październiku oraz w kwietniu (od Świąt Wielkanocnych) zwiedzanie odbywa się w godz. 9.00-18.00. Wejścia dla turystów indywidualnych o godz. 10.00, 12.00, 13.00.Zwiedzanie w innym czasie wymaga uprzedniego uzgodnienia upoważnionego Przewodnika lub wykupienia opłaty przewodnickiej
 5. Trasa Turystyczna i Taras Widokowy są zamknięte w Nowy Rok, w Święto Trzech Króli, w Święta Wielkanocne, 1-go listopada i w Święta Bożego Narodzenia.
 6. Zwiedzanie indywidualne w innym czasie wymaga wykupienia usługi przewodnickiej lub uzgodnienia upoważnionego Przewodnika. Wówczas wejścia możliwe 15 min. po każdej pełnej godzinie, 15 min. przed pełną godziną lub o wpół do godziny .Nie stawienie się punktualnie, skutkuje anulowaniem rezerwacji i przepadkiem opłaty za usługę przewodnika.
 7. Minimalna ilość osób do oprowadzania przez przewodnika w ramach zakupionego biletu wynosi 3 osoby.
 8. Wejście na Taras Widokowy nie wymaga Przewodnika, możliwe jest w każdym czasie w godzinach zwiedzania, o ile na wejście pozwalają warunki atmosferyczne i ilość zwiedzających. Wejście na Taras Widokowy dzieci do lat 13 tylko pod opieką dorosłych.
 9. Zwiedzanie Trasy przez grupy zorganizowane odbywa się poza godzinami wstępu określonymi wyżej, z zakontraktowanym Przewodnikiem lub po wykupieniu usługi przewodnickiej, w godzinach określonych w pkt 6 powyżej. Nie stawienie się punktualnie, skutkuje anulowaniem rezerwacji i przepadkiem opłaty za usługę przewodnika.
 10. Grupa do jednorazowego zwiedzania nie powinna być większa niż 40 osób.Gdy z obiektywnych powodów zachodzi konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wielkości grupy decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje oprowadzający Przewodnik uwzględniając bezpieczeństwo zwiedzających i warunki Trasy.
 11. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem określonym w pkt 12.
 12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się okoliczności, zdarzenia (np. awarie) niezależne od zarządcy, na które zarządca nie ma wpływu, powodujące, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe do zrealizowania. W przypadku powstania takiej sytuacji będzie możliwy zwrot kwoty za zakupiony bilet (opłatę przewodnicką).
 13. Na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy obowiązuje zakaz wstępu dla osób:
  – będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – ze zwierzętami, z wyjątkiem psów asystujących osób niepełnosprawnych.
  Przewodnik może odmówić wprowadzenia osób naruszających ww. zasady, bez prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet.
 14. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest zarządca. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez zarządcę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.
 15. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez zarządcę w zakresie niezbędnym do realizacji oferowanych usług. Zarządca jest administratorem tych danych, które mogą zostać powierzone osobom wykonującym usługi na rzecz administratora. Uprawnienia osób, których dane zostały pozyskane określa klauzula informacyjna zamieszczona na stronie administratora: www.zgl-zamosc.pl oraz na www. nadszaniec.zamosc.pl
 16. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu usunięcia lub poprawienia danych osobowych Kupujący powinien skontaktować się z zarządcą poprzez e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl
 17. Zarządca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych.
 18. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy sprzedaży biletów regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. 2023 r., poz.2759, z póź. zm.) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 775), a także innych obowiązujących przepisach prawa.
 19. Zgłoszenia reklamacyjne związane ze sprzedażą biletów należy kierować do Zarządcy- Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl, w terminie 14 dni od daty transakcji sprzedaży. Reklamacja wniesiona z zachowaniem powyższego terminu, będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia na wskazany powyżej adres e-mail.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2024 r.