Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2016 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 31/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie ekspertyzy technicznej mającej na celu ustalenie stanu technicznego tarasu w trakcie adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne, przynależnego do mieszkania nr 7, a znajdującego się nad mieszkaniem nr 8 w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Józefa Bema 6 w Zamościu - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 5/ZP/PN/ubezpieczenie/2016 Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. - BZP 349052 - 2016 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 5/ZP/PN/ubezpieczenie/2016 – UZP – 349052 – 2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacje ogólne o zamawiającym i o szkodach – załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
Wzór umowy do zadania nr 1 – załącznik nr 3
Wzór umowy do zadania nr 2 – załącznik nr 4
Formularz ofertowy – załącznik nr 5
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 6
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7
Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 8
Wykaz pracowników uprawnionych do likwidacji szkód – załącznik nr 9
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 10
Wykaz budynków – załącznik nr 11
Wykaz budynków – załącznik nr 12
Wykaz remontów budynków – załącznik nr 13
Wykaz budynków – załącznik nr 14
Wykaz remontów budynków – załącznik nr 15
Wykaz budynków – załącznik nr 16
Wykaz remontów budynków – załącznik nr 17
Wykaz budowli – załącznik nr 18
Wykaz eksponatów – załącznik nr 19
Wykaz przenośnego sprzętu elektronicznego – załącznik nr 20
Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego – załącznik nr 21
Wykaz przenośnego sprzętu elektronicznego należącego do ISTY- załącznik nr 22
Wykaz sprzętu – załącznik nr 23
Wykaz sprzętu – załącznik nr 24
Zestawienie środków transportowych – załącznik nr 25
Odpowiedź na pytania, które wypłynęły do Zamawiającego w dniu 23.11.2016 r.
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty

Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 11/PN/WM/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kamiennej 13 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 10/PN/WM/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Polnej 10B w Zamościu, nad lokalami mieszkalnymi nr 24, 33, 34 i 35” - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 20/PO/WM/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont i malowanie klatek schodowych oraz piwnic w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kamiennej 12 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 29/ZP/art. 4 pkt 8/projekt/2016 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja centralnego ogrzewania w budynku przychodni Lekarskiej przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 28/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Naprawa tarasu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Grodzkiej 3 w Zamościu, należącego do mieszkania nr 2” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 19/PO/WM/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż instalacji monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Wybickiego 6 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 27/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego oraz świetlika na zespół okien połaciowych na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Ormiańskiej 8 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 17/PO/WM/projekt/2016 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 20 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 26/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Naprawa części parkingu z kostki brukowej, położonego przy budynku ul. Lwowska 53A w Zamościu”- PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 25/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 - Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek Wielki 2, Rynek Wielki 14 oraz Żeromskiego 3 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 8/PN/WM/r.b./2016 na wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kamiennej 10 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 22/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont nawierzchni ciągu pieszego, w wyznaczonym zakresie, wokół budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mikołaja Reja 18 Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 19/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Akademickiej 6 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 15/PO/WM/projekt/2016 - na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia pod nazwą:„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Peowiaków 10 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 21/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Usprawnienie odprowadzenia wody od budynków przy ul. Peowiaków 6 i Peowiaków 8 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 20/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont komórek lokatorskich przy ul. Grunwaldzkiej 6-12 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 5/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na Remont stropów oraz wymiana instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zapytania ofertowego:15/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie usługi „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. za rok obrachunkowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wraz z wydaniem opinii” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:14/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Orlicz Dreszera 36 w Zamościu” - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 10/PO/WM/projekt/2016 - na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby odbiorców w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 4 w Zamościu”- PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty cenowej:18/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pereca 8 w Zamościu- PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty:9/PO/WM/r.b./2016 na montaż szlabanu wjazdowego na parking od strony zachodniej budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Zamościu
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty: 7/PO/WM/r.b./2016 na wykonanie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięć pod nazwą: „Hydrauliczna regulacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów podpionowych typu KOMBI 3+” w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, zarządzanych przez ZGL w Zamościu Spółka z o.o. - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego: 4/PN/WM/r.b./2016 na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie stropu poddasza budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mikołaja Reja 13 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont pokrycia dachu nad segmentem I klatki schodowej wraz z wymianą płyt dachowych oraz wymianą pokrycia z papy termozgrzewalnej na całej powierzchni dachu na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 34 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 3/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 na remont elewacji, Blok VII w Zespole Staromiejskim w Zamościu, pod adresem: ul. Pereca 6, 8, 10, 12; Bazyliańska 3, 5; Zamenhofa 9 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 2/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 - Naprawa izolacji dachu nad boksami handlowymi przy ul. Łukasińskiego 4 w Zamościu /przy Nadszańcu/: boksy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – skarpa przy murze obronnym oraz boksy nr 10, 12, 13 w całości - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 1/ZP/PN/art.4 pkt 8/r.b./2016 na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Kamienicach Zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu (budynki mieszkalne) – BLOK VIII pod adresem: ul. Łukasińskiego 11 oraz ul. Pereca 12 i ul. Bazyliańska 19 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRYGNIĘTY