Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenia o przetargach na lokale mieszkalne
Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenia o przetargach na lokale mieszkalne

 

Zamość, dnia 10 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargu o najem lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek Wielki 7/2 oraz przy ul. Staszica 31/1 w Zamościu będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 3 stycznia 2024 r.*

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość oraz Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek Wielki 7/2 oraz przy ul. Staszica 31/1 w Zamościu. Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej na wysokość czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Z udziału w przetargu wykluczone są osoby, które posiadają przeterminowane zobowiązania finansowe (zadłużenie) wobec Miasta Zamość i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

 Zamość, ul. Rynek Wielki 7/2  /105,86 m2 pow. użytkowej/lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację gazową, wod-kan, oraz CO z sieci miejskiej.

Zamość, ul. Staszica 31/1 /106,96 m2 pow. użytkowej/lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację gazową, wod-kan oraz CO z sieci miejskiej.

 II. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 r. (wtorek):

 • o godz. 9.30 przetarg lokalu przy ul. Rynek Wielki 7/2 w Zamościu
 • o godz. 10.00 przetarg lokalu przy ul. Staszica 31/1 w Zamościu

w sali konferencyjnej (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu.

W celu wzięcia udziału w przetargu należy:

 • złożyć oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu na wzorze określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 3 stycznia 2024 r.
 • wpłacić wadium w kwocie 2 500 zł.

Oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przy ul. Partyzantów 10 (parter), natomiast wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.

Numer konta bankowego: 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.

Termin składania ww. oświadczenia oraz wpłaty wadium upływa dnia 2 lutego 2024 r.

W przypadku składania dokumentów korespondencyjnie, o wniesieniu w terminie decyduje data faktycznego wpływu.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

III. Kryteria udziału w przetargu:

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

1) Osoba przystępująca do przetargu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zamość oraz lokalu mieszkalnego usytuowanego w pobliskiej miejscowości rozumianej jako miejscowość położoną w powiecie graniczącym tj. w powiecie zamojskim.

2) Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać średni miesięczny dochód przekraczający 4 765,32 zł – dochód ustala się na podstawie ostatniego rocznego zeznania podatkowego lub właściwego zaświadczenia.

IV. Zasady przetargu:

Ustala się cenę wywoławczą czynszu w wysokości 7,50 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Dopuszcza się udział w licytacji poprzez ustanowionego na piśmie pełnomocnika osoby biorącej udział w licytacji.

Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Kwota postąpienia wynosi 1,5 zł.

Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą stawkę.

Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania na piśmie potwierdzenia wygrania licytacji. W przypadku nie zawarcia umowy najmu w terminie, kwota wpłaconego wadium przepada w całości, a przetarg zostaje unieważniony – osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu na ten sam lokal mieszkalny.

Wadium osoby, która wygrała licytację zalicza się w całości na poczet przyszłych opłat za lokal po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

Wadium osoby, która nie wygrała licytacji podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia licytacji po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

Istnieje możliwość udziału w dwóch licytacjach lokali z zastrzeżeniem, że można zawrzeć umowę najmu tylko jednego lokalu.

W przypadku chęci udziału w dwóch licytacjach, należy składać wymagane dokumenty na każdy z lokali osobno.

V. Warunki pozostałe

Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do 2 lutego 2024 r.), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

Wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak pozostałe lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość tj. wzrasta o tyle procent o ile wzrosłaby stawka najmu gdyby lokal był wynajęty za stawkę określoną w drodze stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Szczegółowe warunki najmu określi umowa najmu – wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

Uzyskany w wyniku przetargu lokal może być wykorzystywany wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Lokal uzyskany w wyniku przetargu nie podlega zamianie na inny lokal.

Szczegółowych informacji na temat lokalu udziela Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

* całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Zamość: http://umzamosc.bip.lubelskie.pl  tutaj pobierz całość dokumentacji

 

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 33/1A o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 12.05.2023 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 33/1A  został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 26 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargu o najem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 33/1A w Zamościu będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2023 r.*

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość oraz Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 33/1A w Zamościu. Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej na wysokość czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Z udziału w przetargu wykluczone są osoby, które posiadają przeterminowane zobowiązania finansowe (zadłużenie) wobec Miasta Zamość i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I.  Lokal objęty przetargiem:

Zamość, ul. Staszica 33/1A   /   86,24 m2 pow. użytkowej   /   lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan oraz CO z sieci miejskiej.

II.  Miejsce i termin przetargu:

Przetarg w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu.

W celu udziału w przetargu należy:

 • złożyć oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu na wzorze określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2023 r.
 • wpłacić wadium w kwocie 2 500 zł.

Oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przy ul. Partyzantów 10 (parter), natomiast wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.

Numer konta bankowego: 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.

Termin składania ww. oświadczenia oraz wpłaty wadium upływa dnia 10 maja 2023 r.

W przypadku składania dokumentów korespondencyjnie, o wniesieniu w terminie decyduje data faktycznego wpływu.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

III. Kryteria udziału w przetargu:

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

1) Osoba przystępująca do przetargu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zamość oraz lokalu mieszkalnego usytuowanego w pobliskiej miejscowości rozumianej jako miejscowość położoną w powiecie graniczącym tj. w powiecie zamojskim.

2) Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać średni miesięczny dochód przekraczający 4 765,32 zł – dochód ustala się na podstawie ostatniego rocznego zeznania podatkowego lub właściwego zaświadczenia.

IV.  Zasady przetargu:

Ustala się cenę wywoławczą czynszu w wysokości 7,30 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Dopuszcza się udział w licytacji poprzez ustanowionego na piśmie pełnomocnika osoby biorącej udział w licytacji.

Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Kwota postąpienia wynosi 1,5 zł.

Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą stawkę.

Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania na piśmie potwierdzenia wygrania licytacji. W przypadku nie zawarcia umowy najmu w terminie, kwota wpłaconego wadium przepada w całości, a przetarg zostaje unieważniony – osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu na ten sam lokal mieszkalny.

Wadium osoby, która wygrała licytację zalicza się w całości na poczet przyszłych opłat za lokal po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

Wadium osoby, która nie wygrała licytacji podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia licytacji po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

V.  Warunki pozostałe

Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do 10 maja 2023 r.), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

Wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak pozostałe lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość tj. wzrasta o tyle procent o ile wzrosłaby stawka najmu gdyby lokal był wynajęty za stawkę określoną w drodze stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Szczegółowe warunki najmu określi umowa najmu – wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

Uzyskany w wyniku przetargu lokal może być wykorzystywany wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Lokal uzyskany w wyniku przetargu nie podlega zamianie na inny lokal.

Szczegółowych informacji na temat lokalu udziela Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

 

* całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Zamość: http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

 

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 15/2 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 28.02.2018 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 15/2 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 29.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał. nr 1) /Zarządzenie Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23.01.2018 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 15/2 125,65 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu.

Wadium należy wpłacać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskiwać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy - zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

[/su_note]

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 17/3 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 14.11.2017 r. na najem lokali mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 17/3 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 05.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 273/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 03.10.2017 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 17/3 131,95 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.02.2017 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 31/1 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 03.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29.12.2016 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 31/1 106,96 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.02.2017 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty otrzymania skierowania.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokali mieszkalnych w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 2/3 i przy ul. Kościuszki 4/4 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.04.2015 r. na najem lokali mieszkalnych w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Rynek Wielki 2/3 został rozstrzygnięty.

W dniu 28.04.2015 r. dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert na najem, o czynszu wolnym, lokalu mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Kościuszki 4/4. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty lokal został wynajęty.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul. Zamenhofa 12/3 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 28.10.2015 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Zamenhofa 12 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 22.09.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 222/2015 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15.09.2015 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Zamenhofa 12/3 134,15 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.10.2015 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.
Wadium należy wpłacać do dnia 27.10.2015 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 61 1560 0013 2353 9553 5000 0004.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty. Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne , które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie m. Zamościa.
 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji, w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy najmu wylicytowanego lokalu.
 3. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 4. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż cele mieszkalne.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna w internecie, na stronie www.zamosc.um.gov.pl.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokali mieszkalnych w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 2/3 i przy ul. Kościuszki 4/4 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.04.2015 r. na najem lokali mieszkalnych w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Rynek Wielki 2/3 został rozstrzygnięty.

W dniu 28.04.2015 r. dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert na najem, o czynszu wolnym, lokalu mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Kościuszki 4/4. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty lokal został wynajęty.

Zamość, dnia 11.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 04.03.2015 r.)*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Kościuszki 4/4 82,97 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej
2 Zamość, ul. Rynek Wielki 2/3 125,13 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej
gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.04.2015 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.
Wadium należy wpłacać do dnia 13.04.2015 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Księgowości pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 61 1560 0013 2353 9553 5000 0004.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty. Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne , które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie m. Zamościa.
 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji, w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy najmu wylicytowanego lokalu.
 3. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 4. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał. nr 1 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od otrzymania skierowania.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 2)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż cele mieszkalne.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna w internecie, na stronie www.zamosc.um.gov.pl.

* całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość: http://umzamosc.bip.lubelskie.pl