Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenia o przetargach na lokale mieszkalne

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 15/2 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 28.02.2018 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 15/2 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 29.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał. nr 1) /Zarządzenie Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23.01.2018 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 15/2 125,65 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu.

Wadium należy wpłacać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskiwać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 17/3 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 14.11.2017 r. na najem lokali mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 17/3 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 05.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 273/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 03.10.2017 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 17/3 131,95 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.02.2017 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 31/1 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 03.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 220/2016 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29.12.2016 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Staszica 31/1 106,96 elektryczna,
wod-kan,
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać do dnia 13.02.2017 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty.

Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane.

Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub posiadają lokal bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go  dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji.
 2. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 3. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty otrzymania skierowania.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne, niż mieszkalne cele.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

*całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość : http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokali mieszkalnych w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 2/3 i przy ul. Kościuszki 4/4 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.04.2015 r. na najem lokali mieszkalnych w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Rynek Wielki 2/3 został rozstrzygnięty.

W dniu 28.04.2015 r. dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert na najem, o czynszu wolnym, lokalu mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Kościuszki 4/4. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty lokal został wynajęty.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul. Zamenhofa 12/3 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 28.10.2015 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Zamenhofa 12 został rozstrzygnięty.

Zamość, dnia 22.09.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (zał nr 1) /Zarządzenie Nr 222/2015 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15.09.2015 r./*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Zamenhofa 12/3 134,15 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej, gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.10.2015 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.
Wadium należy wpłacać do dnia 27.10.2015 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 61 1560 0013 2353 9553 5000 0004.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty. Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne , które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie m. Zamościa.
 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji, w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy najmu wylicytowanego lokalu.
 3. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy  lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 4. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał nr 2 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od daty przetargu.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 3)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż cele mieszkalne.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna w internecie, na stronie www.zamosc.um.gov.pl.

Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokali mieszkalnych w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 2/3 i przy ul. Kościuszki 4/4 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 14.04.2015 r. na najem lokali mieszkalnych w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Rynek Wielki 2/3 został rozstrzygnięty.

W dniu 28.04.2015 r. dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert na najem, o czynszu wolnym, lokalu mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Kościuszki 4/4. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty lokal został wynajęty.

Zamość, dnia 11.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargów na najem lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 m2 (Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Zamość, z dnia 04.03.2015 r.)*

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali mieszkalnych o czynszu wolnym.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I. Lokale objęte przetargiem:

Lp. Adres lokalu Pow. użytk
w m2
Wyposaż. w instalacje
1 Zamość, ul. Kościuszki 4/4 82,97 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej
2 Zamość, ul. Rynek Wielki 2/3 125,13 elektryczna
wod-kan
c.o. z sieci miejskiej
gaz ziemny

II. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 14.04.2015 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. przy ul. Peowiaków 8.
Wadium należy wpłacać do dnia 13.04.2015 r. do godz. 12.00, gotówką w Dziale Księgowości pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 lub przelewem na konto 61 1560 0013 2353 9553 5000 0004.
W przypadku wpłat wnoszonych przelewem, gdy na ww. konto nie wpłyną środki do dnia przetargu, należy okazać dowód wpłaty. Wadia wpłacane w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględniane. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczoną datą przetargu, zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyn.

III. Kryteria udziału w przetargu:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne , które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie m. Zamościa.
 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu komunalnego bez zadłużeń czynszowych i zobowiązują się przekazać go dysponentowi po objęciu w najem mieszkania uzyskanego w drodze licytacji, w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty zawarcia umowy najmu wylicytowanego lokalu.
 3. Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać dochód miesięczny brutto równy lub przekraczający 250% minimalnego wynagrodzenia.
 4. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedłożyć dowód osobisty, zaświadczenia o dochodach oraz potwierdzenie z administracji lub od właściciela budynku w jakim charakterze zamieszkuje w obecnym mieszkaniu oraz złożenia oświadczenia (zał. nr 1 do ogłoszenia).

IV. Zasady przetargu:

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.
 2. Postąpienie wynosi minimum o 2 zł.
 3. Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższy czynsz.
 4. Wylicytowany czynsz podlega przeliczeniu na stawkę najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z dokładnością do pełnego grosza. Stawka ta stanowi podstawę ustalenia ostatecznej wysokości czynszu.
 5. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 10 dni od otrzymania skierowania.
 6. Wpłacone wadium, po podpisaniu umowy najmu lokalu, zalicza się na poczet czynszu.
 7. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 5, osoba traci wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu, na ten sam lokal mieszkalny.

V. Warunki pozostałe

 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do ostatniego dnia wpłaty wadium), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 84 638-52-56 lub 84 639-30-18 wew. 34 lub 48.
 2. Czas trwania umowy nieokreślony. Warunki najmu określi umowa (wzór umowy – zał. nr 2)
 3. Czynsz wylicytowany podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu stawki bazowej czynszu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej, w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość.
 4. Lokale mieszkalne objęte w najem o czynszu wolnym nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż cele mieszkalne.
 5. Osoba, która wygra przetarg nie będzie mogła dokonać zamiany mieszkania przez okres 1-go roku od dnia zawarcia umowy najmu.

Bliższych informacji udziela ZGL w Zamościu Spółka z o. o. ul. Peowiaków 8 tel 84 638-52-56 lub 84 639-30-18.

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna w internecie, na stronie www.zamosc.um.gov.pl.

* całość dokumentacji dostępna na stronie UM Zamość: http://umzamosc.bip.lubelskie.pl