Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenia o przetargu lokali użytkowych

26.05.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, winni złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl.

Poniżej publikujemy wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Mając na uwadze obecną sytuację oraz w celu sprawniejszej komunikacji , zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi przesyłania faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o.  oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia przesyłając jego skan lub zdjęcie na nasz adres e-mailowy: zgl@zgl-zamosc.pl

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej i innych dokumentów związanych z realizacją umów najmu

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 19.03.2020 r.

REGULAMIN

WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O., FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW NAJMU  

Celem uproszczenia i przyspieszenia procesu niezawodnego dostarczania dokumentów do właściwych osób, Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu spółka z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy  Miejskiej Zamość, umożliwia wysyłkę wszelkich dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu, w tym także e-faktur, bezpośrednio na adres e-mailowy wskazany przez najemcę.

 

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przesyła w formie elektronicznej także inne dokumenty związane z realizacją zawartych umów najmu, ze skutkiem prawidłowego ich doręczenia adresatowi.
 4. Formatem faktury lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 5. Odbiorca usług pobierze i zainstaluje we własnym zakresie oprogramowanie do odglądu i wydruku przesłanej faktury (np. „Adobe Acrobat Reader”).
 6. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez właściciela lokalu lub jego pełnomocnika błędnego adresu e-mail lub nieposiadanie sprzętu albo programu, pozwalającego na prawidłowy odbiór e‑faktur lub innych dokumentów, przesłanych na podanego e-maila.
 7. Odbiorca usług dokonuje akceptacji otrzymywania w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu poprzez przesłanie lub osobiste dostarczenie do siedziby Spółki tj. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie”. Formularz „Oświadczenie” dostępny jest także w siedzibie Spółki pok. nr 10 oraz na stronie internetowej: zgl-zamosc.pl
 8. Formularz „Oświadczenie” powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę usług oraz zostać poświadczony jego podpisem. Złożenie wypełnionego formularza „Oświadczenie” oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur i innych dokumentów związanych z realizacją umowy najmu, w formie papierowej.
 9. Faktury i inne dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała prawidłowo wypełniony formularz „Oświadczenie”, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę usług adres e-mail jest poprawny, a tym samym e-faktura i inne przesłane przez Spółkę dokumenty, będą mogły zostać skutecznie doręczone.
 10. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania akceptacji lub zgody na otrzymywanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji lub zgody, przez Odbiorcę usług ma skutek od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia pisemnego powiadomienia do Spółki.
 11. Wycofanie akceptacji lub zgody, na otrzymywania faktur lub innych dokumentów, w formie elektronicznej przez Odbiorcę usług, odbywa się w trybie określonym w pkt 7 poprzez formularz „Oświadczenie”.
 12. Faktura w formie elektronicznej lub inne dokumenty, będą dostarczane do Odbiorcy usług z adresu e- mail: …………………………………………………… za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Spółka dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy usług).
 13. Odbiorca usług w sposób pisemny powiadamia Spółkę o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury i inne dokumenty związane z realizacją umowy najmu.
 14. W przypadku braku powiadomienia Spółki przez Odbiorcę usług o zmianie adresu
  e- mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 15. Spółka jest administratorem danych osobowych Odbiorcy usług, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy usług przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Spółki oraz  inne uprawnienia wynikające z klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie Spółki: zgl-zamosc.pl
 16. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Spółka odpowiednio dostosuje swoje procedury. W takim przypadku ponowna akceptacja Odbiorcy usług nie jest wymagana.                                                      

Zamość, dnia 28.02.2020 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty

 

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

2 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
3 Szczebrzeska 13a 157,60 El, wod-kan.
4 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
5 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
6 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
7 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 10.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Ormiańska 3 24,06 El., wod-kan., c.o.
2 Grodzka 6 11,13 El., wod-kan., c.o.
3 Żeromskiego 20 16,53 El., wod-kan., c.o.
4 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

5 Szczebrzeska 13 A 175,93

El.,

6 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
7 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
8 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
9 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
10 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
11 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
12 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
13 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 15,16 42,96 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

 

 

Zamość, dnia 06.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłączeniu z przetargu nieograniczonego, który ma się odbyć w dniu 07.02.2020 r.  w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o godz. 11.00, lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Ormiańskiej 6A w Zamościu.

 

Zamość, 29.01.2020 r.

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zarządcy Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu
dotyczące oferty wynajmu wolnych powierzchni reklamowych na ścianach
budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu

Do wynajęcia jeden segment na ścianie budynku od ul. Sadowej o wymiarach:
wysokość: 71 cm
długość: 640 cm

Istnieje możliwość podłączenia reklamy podświetlanej oraz wynajęcia części powierzchni segmentu.

Odpłatność za umieszczenie reklam wynosi 30 zł/m2. Powierzchnię reklamy ustala się w pełnych metrach kwadratowych, zaokrąglając w górę.

Oferty pisemne na wynajem wraz z wizualizacją  oraz nazwą materiału z jakiego będzie wykonana reklama  należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. |ul. Peowiaków 8.

Preferowane będą oferty wynajmu całego segmentu i oferty z wyższą stawką od podanej w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 84 638 52 56 lub 84 639 30 18 wew. 32.

 

Zamość, 21.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
        na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Ormiańska 6 A 51,83 El., wod-kan., c.o.
2 Ormiańska 3 24,06 El., wod-kan., c.o.
3 Grodzka 6 11,13 El., wod-kan., c.o.
4 Szczebrzeska 13 A 175,93

El., 

5 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
6 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
7 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
8 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
9 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
10 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
11 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
12 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 15,16 42,96 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

 

Zamość, dnia 22.10.2019 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 2  Stara Brama Lubelska, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-klubową z organizacją imprez kulturalnych, została wybrana oferta złożona przez Grugo Sp. z o.o.  z siedzibą w Zamościu.

 

 

Zamość, 16.10.2019 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
2 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
3 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
4 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
5 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
6 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
7 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
8 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 27 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego w  obiekcie fortecznym Stara Brama Lubelska położony w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 2.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokal użytkowy o powierzchni 402,72 m(do oczynszowania pow. 372,16 m2)składający się z 12 pomieszczeń, stanowi odrębny obiekt tzw. Stara Brama Lubelska.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1 Brama morandowska pł. kamienne sala główna 74,04 m2
2 XIX w. aneks południowy pł. kamienne sala z antresolą 37,02 m2
3 XIX w. aneks wschodni z elementami XVI w. pł. kamienne sala z bufetem 62,86 m2
4 XIX w. aneks zachodni pł. kamienne sala 56,18 m2
5 XIX w. aneks południowo-zachodni pł. kamienne pom. z kominkiem 9,62 m2
6 XIX w. aneks południowo-zachodni gres pom. gospodarcze magazyn odpadów 11,54 m2
7 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny 25,39 m2
8 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny z zapleczem sanitarnym 28,96 m2
9 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres część magazynowa z korytarzem 15,19 m2
10 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres zmywalnia i przygot. z korytarzem 31,28 m2
11 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres pomieszczenie socjalne 9,30 m2
12 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne przejście do galerii strzelniczej 10,78 m2

Obiekt jako całość wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Usytuowany w obrębie murów fortecznych, na skraju parku miejskiego, u zbiegu ulic Akademickiej i Królowej Jadwigi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej Starówki i Zespołu Pałacowego, w centrum miasta.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Bezpośrednio przed wejściami do lokalu utwardzona nawierzchnia /plac ok. 100 m2 /.

Przedmiotem najmu jest cały obiekt.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

– Działalność gastronomiczno-klubowa z organizacją imprez kulturalnych.

– Możliwość zorganizowania, w sezonie letnim, ogródka kawiarnianego przed lokalem bez konieczności                         podpisywania dodatkowej umowy   i  opłat, po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

– Organizacja imprez kulturalnych:

        – spektakle teatralne

        – imprezy muzyczne

        – wystawy i inne formy działalności kulturalnej.

WARUNKI NAJMU

– Umowa na czas nieokreślony.

– Minimalna stawka czynszu w wysokości 7,00 zł/m2 netto + VAT (wg obowiązujących przepisów).

– Najemca zobowiązany jest do zorganizowania minimum 6 przedsięwzięć kulturalnych w ciągu roku                             kalendarzowego (spektakle teatralne, imprezy   muzyczne, spotkania autorskie, wystawy, imprezy klubowe itp.) i     osiągnięcia uczestnictwa 6 000 osób.

– Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby.

– Raportowanie przez okres 2 lat z osiągnięcia wskaźników:

  a)   ilość zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych,

  b)   ilość osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach,

  c)   ilość zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość  miejsc pracy w ramach umów cywilno-          prawnych i umów o pracę oraz  samozatrudnienie).

Sprawozdanie za rok miniony Najemca jest zobowiązany złożyć w terminie do końca stycznia każdego roku do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych oraz kopie do wiadomości ZGL w Zamościu Sp. z o.o., wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźników (np. listy obecności, ilość sprzedanych biletów wstępu, fotografia zbiorowa uczestników imprezy itp.) jako załącznikiem do sprawozdania.

– Nieodpłatne  udostępnianie   obiektu   dla  potrzeb   Urzędu   Miasta,   na realizację przedsięwzięć artystycznych      organizowanych przez miejskie instytucje kultury.

– Z opłat czynszowych wyłącza się trasę turystyczną o powierzchni 30,56m2.

   ZAWARTOŚĆ OFERTY

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą: imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto wraz z krótkim opisem przewidywanej oferty dla klientów.
 3. Deklarowaną wielkość zatrudnienia, o którym mowa w warunkach najmu.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu (zał. nr 1), warunkami przetargu i przedmiotem najmu w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem, oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

   WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Termin złożenia ofert (w zamkniętej kopercie) do dnia 15.10.2019 r. do godziny 12-ej, w sekretariacie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok.13
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert tj. do godziny 12-ej  (pokwitowanie wpłaty jako załącznik do oferty). Wadium należy wpłacić na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
 3. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.
 5. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zgl-zamosc.pl.
 6. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 7. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 8. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu przekształca się w kaucję lokalu.
 9. Zastrzega się prawo wyboru kontrahenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

 

Zamość, 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
        na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1

Bazyliańska 3 I piętro

14,84 El., wod-kan., c.o.
2 Bazyliańska 3 I piętro 115,98 El., wod-kan., c.o.
3 Moranda 4 I piętro 46,59 El., wod-kan., ogrzewanie elektryczne
4 Moranda 6 42,98 El.,ogrzewanie elektryczne
5 Rynek Wielki 14 70,60 El., wod-kan., c.o.
6 Pereca 12 38,33

El., wod.-kan., c.o.

7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
8 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
9 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
10 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
11 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
12 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
13 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
14 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 17 20,74 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zamość, 10.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem na terenie m. Zamość działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, że winni w terminie do dnia 24.04.2019 r. złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu (pokój nr 13).

 

Poniżej wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone w 2019 roku przed publikacją niniejszego ogłoszenia nie muszą być ponawiane.

Zamość, dnia 22.03.2019 r.                                                                         

OGŁOSZENIE

            Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Bazyliańska 5 97,09 El., wod.-kan., c.o.
2 Bazyliańska 32 9,48 El., wod.-kan., c.o.
3 Bazyliańska 16 8,30 El., wod.-kan., c.o.
4 Pereca  12 38,33 El., wod.-kan., c.o.
5 Staszica 31 I piętro 33,71 El., wod.-kan., c.o.
6 Nowy Rynek 17 14,23 El., wod.-kan.
7 Peowiaków 6 31,42 El., wod.-kan., c.o.
8 Ormiańska 18/piwnica/ 28,30 El.
9 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
10 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 8, 12, 13, 29) 18,14 każdy El.
11 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
2 Łukasińskiego 12a lok. 1 53,80 El., wod.-kan., c.o..

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

    W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek bankowy nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły na rachunek najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 1500.

       Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

       Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zamość, dnia 11.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem na terenie m. Zamość działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, że winni w terminie do dnia 17.05.2018 r. złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu (pokój nr 13).

Poniżej wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamość, dnia 02.05.2018 r.

OGŁOSZENIE 

dot. funkcjonowania w Zamościu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek, wykorzystywanych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego

 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem w Zamościu obsługi ruchu turystycznego z wykorzystaniem pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek winni stosować postanowienia „Regulaminu określającego zasady funkcjonowania w Zamościu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek, wykorzystywanych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego” przyjętego Uchwałą XL/513/2018 z 23 kwietnia 2018 r. Rady Miasta Zamość.

Obowiązuje ustalona trasa zgodnie z istniejącą organizacją ruchu.

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM W DRODZE INDYWIDUALNYCH OFERT
Z NEGOCJACJĄ STAWKI CZYNSZU - STOISKA HANDLOWE
W BASTIONIE VII NADSZANIEC

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 2, lokal nr 1 25,85 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
2 Łukasińskiego 2, lokal nr 3a 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
3 Łukasińskiego 2, lokal nr 8 21,03 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
4 Łukasińskiego 2, lokal nr 10a 28,05 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
5 Łukasińskiego 2, lokal nr 12 39,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
6 Łukasińskiego 2, lokal nr 19 45,30 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
7 Łukasińskiego 2, lokal nr 22 65,40 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
8 Łukasińskiego 2, lokal nr 8a 21,03 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
9 Łukasińskiego 2, lokal nr 23 20,70 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
10 Łukasińskiego 2, lokal nr 3 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
11 Łukasińskiego 2, lokal nr 1a 25,85 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
12 Łukasińskiego 2, lokal nr 24 20,74 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
13 Łukasińskiego 2, lokal nr 7 28,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej (wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalności gospodarczej).
 2. Rodzaj, branżę zamierzonej/prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL w Zamościu  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wysokość wadium w przypadku stoisk handlowych w Bastionie VII Nadszaniec (równowartość 3-miesięcznego czynszu) zostanie ustalona po uzgodnieniu warunków najmu najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy najmu.
  Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o.  w Dziale Finansowo-Księgowym, pok. 5, 6.
  Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia (negatywnego rozpatrzenia) oferty bez podania przyczyny.
 7. Wynajem wolnych powierzchni handlowych w Bastionie VII – Nadszaniec nie może odbywać się na zasadzie zamiany lokalami i tego typu oferty nie będą rozpatrywane.

 

Zamość, dnia 13.10.2015 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Staszica 25, Żeromskiego 24 z przeznaczeniem na działalność kulturalną, gastronomiczną i hotelową została wybrana oferta złożona przez Pana Henryka Ryczka, działającego pod firmą BEST Henryk Ryczek, z adresem: Lipina Nowa 1, 22-420 Skierbieszów z oferowaną stawką czynszu 30,00 zł/m2 brutto.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:

84 638-52-56
84 639-30-18