Strona główna » Ogłoszenia i przetargi » Ogłoszenie o przetargu lokali użytkowych

Zamość, dnia 28.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1

Grecka 7

97,70 El. wod-kan., c.o.
  2

Grodzka 12

27,85 El., wod.-kan., c.o.
  3 Staszica 31-Ip 46,11

El. wod-kan, c.o.

  4 Żeromskiego 26-Ip 22,40

El. wod-kan, c.o.

  5 Żeromskiego 26-IIp 110,11

El. wod-kan, c.o.

  6

Starowiejska 11

/garaże nr 15, 17/

18,14  każdy El.
  7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40

El., wod.-kan.

 

  8

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
  9 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18

El., wod.-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 6 lok. 5 20,73 El., wod.-kan., ogrzew. el

 

II. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.07.2024 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

[su_spacer size=”15

 

Zamość, dnia 07.05.2024 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.                                   

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grodzka 12 27,85

El., wod.-kan., c.o.

 

  2 Staszica 31-Ip 46,11 El., wod.-kan.,c.o.
  3

Starowiejska 11

/garaże nr 12,15, 17/

18,14  każdy El.
  4 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40

El., wod.-kan.

 

 5

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18

El., wod.-kan.

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

 

 

Zamość, dnia 07.05.2024 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1

Grodzka 12

27,85 El., wod.-kan., c.o.
  2 Staszica 31-Ip 46,11

El. wod-kan, c.o.

  3

Starowiejska 11

/garaże nr  9, 12,15, 17/

18,14  każdy El.
  4 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40

El., wod.-kan.

 

 5

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18

El., wod.-kan.

 

II. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.05.2024 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

 

Zamość, dnia 08.03.2024 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.

 

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grecka 7 97,70

El., wod.-kan., c.o.

 

  2 Szczebrzeska 13A 157,63 El., wod.-kan.
  3

Starowiejska 11

/garaże nr 7, 9, 12,15, 17/

18,14  każdy El.
  4 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40

El., wod.-kan.

 

 5

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18

El., wod.-kan.

 

 7 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 8 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 9

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

Zamość, dnia 23.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1

Bazyliańska 19

61,00 El., wod.-kan., c.o.
  2 Pereca 8 42,48

El. wod-kan, c.o.

  3 Grecka 7 97,70

El., wod.-kan., c.o.

 

  4 Zamenhofa 12

23,89

El., wod.-kan., c.o.
  5 Bazyliańska 16

8,30

El., wod.-kan., c.o.
  6

Szczebrzeska 13A

157,63 El., wod.-kan.
  7

Starowiejska 11

/garaże nr 7, 9, 12,15, 17/

18,14  każdy El.
  8 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40

El., wod.-kan.

 

 9

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 10 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18

El., wod.-kan.

 

 11 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 12 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 13

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 6 20,83 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 6 lok. 13-14 43,06 El., wod.-kan., ogrzew. el

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 08.11.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

Zamość, dnia 15.09.2023 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Szczebrzeska 13A 157,63

El. wod-kan

  2 Żeromskiego 3 11,41

El., wod.-kan., c.o.

 

  3

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 4 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

 5

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

 7 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 8 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 9

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

Zamość, 24.07.2023 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje,    że z przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych, który odbędzie się  03 sierpnia 2023 r. zostaje wyłączony garaż nr 21 położony przy ul. Starowiejskiej 11  w Zamościu  o pow. 60,89 m2 (poz. 6 w tabeli I PRZETARG NIEOGRANICZONY  w ogłoszeniu o przetargu  z dnia 17.07.2023 r.).

Zamość, dnia 17.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grodzka 3 20,52 El., wod.-kan., c.o.
  2 Szczebrzeska 13A 157,63

El. wod-kan

  3 Żeromskiego 3 11,41

El., wod.-kan., c.o.

 

  4 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej)

169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  5

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 6

Starowiejska 11

(garaż nr 21)

60,89 El.
 7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

 8

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 9 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

 10 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 11 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 12

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 15-16 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el
3 Łukasińskiego 4 lok. 18 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
4 Łukasińskiego 6 lok. 18 41,83 El., wod.-kan., ogrzew. el
5 Łukasińskiego 12a/2  53,80 El., wod.-kan., c.o.
6 Łukasińskiego 2E

314,48

(w tym pow. 82,69m2 -jest to % udział w powierzchniach wspólnych -pomieszczenia wc, komunikacja, hol)

El., wod-kan., c.o. gazowe

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 03.08.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

 

 

                                                                                                                                                                                            Zamość, dnia 21 czerwca 2023 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że z przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych, który odbędzie się   22 czerwca 2022 r. zostaje wyłączony lokal położony przy ul. Grodzkiej 4  o pow. 21,76 m2 w Zamościu (poz. 1 w tabeli I PRZETARG NIEOGRANICZONY   w ogłoszeniu o przetargu  z dnia 07.06.2023 r.).

 

Zamość, dnia 09.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grodzka 4 21,76 El., wod.-kan., c.o.
  2 Grodzka 6 11,13 El., wod.-kan., c.o.
  3 Żeromskiego 3 11,41

El., wod.-kan.

 

  4 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej)

169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  5

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

 7

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 8 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

 9 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 10 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 11

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 15-16 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el
3 Łukasińskiego 4 lok. 18 19,70  

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.06.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

Zamość, dnia 22.05.2023 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Żeromskiego 3 11,41

El., wod.-kan.

 

  2 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej)

169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  3

Starowiejska 11

/garaże nr 7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 4 Prusa 2 59,00 El., wod-kan, c.o.
 5 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

 6

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

 8 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 9 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 10

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

 

Zamość, dnia 03.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Bazyliańska 24 11,22 El., wod.-kan., c.o.
  2 Grodzka 9 102,80 El., wod.-kan., c.o.
  3 Grodzka 12 (lok. po Domu Książki) 87,68

 

El., wod.-kan., c.o.

  4 Grodzka 12 27,85 El., wod.-kan., c.o.
  5

Bazyliańska 3

I piętro

14,84 El., wod.-kan., c.o.
  6 Rynek Wielki 16 84,27 El., wod.-kan., c.o.
  7 Żeromskiego 3 11,41

El., wod.-kan.

 

  8 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej)

169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  9

Starowiejska 11

/garaże nr 7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 10 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan
 11 Prusa 2 59,00 El., wod-kan, c.o.
 12 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

 13

Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 14 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

 15 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

 16 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 17

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na lokal Rynek Wielki 16 (poz. 6) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu  o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 9-10 42,57 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 9-10 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.03.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
 1

Partyzantów 5

II piętro

313,50

 

El., wod.-kan., c.o.

2 Staszica 35 44,84 El., wod.-kan., c.o.
3 Grodzka 9 102,80 El., wod.-kan., c.o.
4 Stasziac 31 –  I piętro 40,62 El., wod.-kan., c.o.
 5 Nowy Rynek 17 14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

  6

Starowiejska 11

/garaże nr 7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
7 Starowiejska 11 -garaż nr 21 60,89 El.
8 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan
9 Prusa 2 59,00 El., wod-kan, c.o.
10 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

11

Ormiańska 18

piwnica

28,30 El.
12 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

13 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

14 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
15

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

Zamość, dnia 07.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Kilińskiego 1B    

17,87

El., wod.-kan., 

  2

Peowiaków 6     

31,42

El., wod.-kan., c.o.

 3

Partyzantów 5

II piętro

313,50

 

El., wod.-kan., c.o.

4

Staszica 35

44,84

El., wod.-kan., c.o.

5

Grodzka 9

102,80

El., wod.-kan., c.o.

6

Orlicz-Dreszera 36

87,72

El., wod.-kan., c.o.

7

Stasziac 31 –  I piętro

40,62

El., wod.-kan., c.o.

 8

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

  9

Starowiejska 11

/garaże nr 6,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy

El.

10

Starowiejska 11 -garaż nr 21

60,89

El.

11

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

12

Prusa 2

59,00

El., wod-kan, c.o.

13

Piłsudskiego 13 /piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

14

Ormiańska 18

piwnica

28,30

El.

15

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

16

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

17

Lwowska  61A

102,00

El., wod.-kan.

18

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.  w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Łukasińskiego 6 lok. 6

20,83

El., wod.-kan., ogrzew. el

2

Łukasińskiego 4 lok. 1-2

39,80

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa . Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

 

 

Zamość, dnia 23.09.2022 r.

 

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu, w drodze indywidualnej oferty.

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Stasziac 31 –  I piętro

40,62

El., wod.-kan., c.o.

 2

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

  3

Starowiejska 11

/garaże nr  12,15,17/

18,14  każdy

El.

4

Starowiejska 11 /garaże nr 3,6,7,27,28/

18,14 każdy

El.

5

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

6

Prusa 2

59,00

El., wod-kan, c.o.

7

Piłsudskiego 13/piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

8

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

9

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

10

Lwowska  61A

102,00

El., wod.-kan.

11

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

      ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 1. WARUNKI
  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

Zamość, dnia 25.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Miejsce przetargu: NADSZANIEC, ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.

Termin przetargu: 12.04.2022 r., godz. 11.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Ormiańska 3    

31,03

El., wod.-kan., c.o.

  2

Rynek Wielki 4     

18,40

El., wod.-kan., c.o.

3

Ormiańska 10

27,89

 

El., wod.-kan., c.o.

4

Staszica 35

44,84

El., wod.-kan., c.o.

5

Staszica 12

10,61

El., c.o.

6

Staszica 31

58,04

 

El., wod.-kan., c.o.

7

Stasziac 31 –  I piętro

40,62

El., wod.-kan., c.o.

8

Grodzka 3

20,52

El., wod.-kan., c.o.

 9

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

10

Partyzantów 5

(parter)

23,97

 

11

Partyzantów 5 – garaż

 

13,76

El.

  12

Starowiejska 11

/garaże nr  12,15,17/

18,14  każdy

El.

13

Starowiejska 11 /garaże nr 3,6,7,27,28/

18,14 każdy

El.

14

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

15

Prusa 2

59,00

El., wod-kan, c.o.

16

Lwowska 23

7,97

El., wod-kan, c.o.

17

Piłsudskiego 13 /piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

18

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

19

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

20

Lwowska  61A

102,00

El., wod.-kan.

21

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na lokal przy ul. Rynek Wielki 2 (poz.2), Staszica 35 (poz. 4) i Staszica 31 (poz.6) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.  w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Łukasińskiego 6 lok. 9-10

42,57

El., wod.-kan., ogrzew. el

2

Łukasińskiego 4 lok. 24

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

3

Łukasińskiego 12 a lok. 4

53,80

El., wod-kan, c.o.

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 12.04.2022 r. o godz. 11.00 w  budynku Nadszańca, ul. Łukasińskiego 2, boks nr 7 (parter).

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego, 
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

 1. Przetarg odbędzie się w boksie nr 7 (parter), budynku Nadszańca ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.
 2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
 3. Przy wejściu do boksu zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Osoby będą wpuszczane na przetarg pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
 5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Do boksu na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
 7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

Zamość, dnia 29.11.2021 r.

                Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty.

Lp.

Adres lokalu

Pow.

w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Ormiańska 3        

     31,03

El., wod.-kan., c.o.

  2

Staszica 35

    44,84

El., wod.-kan., c.o.

 3

Ormiańska 10

 

     27,89

El., wod.-kan., c.o.

 

4

Staszica 12

     10,61

El., c.o.

5

Staszica 31        I piętro

      40,62

El., wod.-kan., c.o.

 

6

Nowy Rynek 17

    14,23

El., ogrzewanie elektryczne,

  7

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12, 15,17,28/

18,14

każdy

El.

8

Starowiejska 11

/garaż nr 22/

60,89

El.

 

 9

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan,

10

Radziecka 19A

393,24

El.

11

Piłsudskiego 13

/piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

12

Piłsudskiego 13

/piwnica/

 

19,80

El., wod.-kan.

 

13

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

14

Lwowska 61A

102,00

El., wod-kan.

15

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku przydziału lokalu Staszica 35 (poz. 2) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego.

 

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.

w m2

Wyposaż. 

w instalacje

1

Szczebrzeska 5

Wartownia

82,59

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

 

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 1. WARUNKI
  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:84 638-52-56  84 639-30-18

 

Zamość, dnia 02.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Miejsce przetargu: NADSZANIEC, ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.

Termin przetargu: 16.11.2021 r., godz. 11.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Ormiańska 3    

31,03

El., wod.-kan., c.o.

  2

Rynek Wielki 6     

57,95

El., wod.-kan., c.o.

3

Staszica 35

44,84

El., wod.-kan., c.o.

4

Ormiańska 10

27,89

El., wod.-kan., c.o.

5

Staszica 12

10,61

El., c.o.

6

Stasziac 31 –  I piętro

40,62

El., wod.-kan., c.o.

7

Żeromskiego 20

16,53

El., wod.-kan., c.o.

 8

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

  9

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,28/

18,14  każdy

El.

10

Starowiejska 11 /garaż nr 22/

60,89

El.

11

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

12

Radziecka 19A

393,24

El.

13

Piłsudskiego 13 /piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

14

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

15

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

16

Lwowska  61A

102,00

El., wod.-kan.

17

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na lokal przy ul. Rynek Wielki 6 (poz.2) i Staszica 35 (poz. 3) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.  w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Łukasińskiego 4 lok. 6

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

2

Szczebrzeska 5 Wartownia

82,59

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 11.00 w  budynku Nadszańca, ul. Łukasińskiego 2, boks nr 7 (parter).

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego, 
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

 1. Przetarg odbędzie się w boksie nr 7 (parter), budynku Nadszańca ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.
 2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
 3. Przy wejściu do boksu zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Osoby będą wpuszczane na przetarg pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
 5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Do boksu na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
 7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

 

Zamość, dnia 14.10.2021 r.

                Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Ormiańska 3 31,03 El., wod.-kan., c.o.
  2 Rynek Wielki 6 57,95 El., wod.-kan., c.o.
 3 Nowy Rynek 17 14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

  4

Starowiejska 11

/garaże nr  12,15,17/

18,14  każdy El.
5 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan
6 Radziecka 19A 393,24 El.
7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14

El., wod.-kan.

 

8 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80

El., wod.-kan.

 

9 Lwowska 61A 54,18

El., wod.-kan.

 

10

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

 

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 28.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną.

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14. Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 3. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 4. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

5. Kamienice wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.

6. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.

7. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.

8.  Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 6 zł m²/m-c netto.  Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.

9.  W przypadku rozstrzygnięcia przetargu dopuszcza się możliwość ubiegania się najemcy o zwolnienie  z  opłaty czynszowej z wyłączeniem opłat za dostarczane media do lokalu, na okres do 12 m-cy od dnia  podpisania umowy najmu i przejęcia lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym.

10. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,

– koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką i   określeniem   okresu            remontu   i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu  rozpoczęcia działalności,

– oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,

– oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i                      załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie
zgl-zamosc.pl )

 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

1.  Termin złożenia ofert: do 16.06.2021 r. do godziny 12.00.

2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 16.06.2021 r. godz. 13.00”  oraz z nazwą i adresem oferenta.

3.  Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o., w   sekretariacie. Ofertę    można również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy  kurierskiej,  przy  czym   przy badaniu terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.

4.   Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A.  nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 14.06.2021 r.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 16.06.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki  Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

6.   W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres ten    może   zostać    wydłużony   w    przypadku    wyznaczenia  dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji.  Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.

7.   Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

1.   Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.

2.   Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.

3.   Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zamość, dnia 19.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Ormiańska 3    

31,03

El., wod.-kan., c.o.

  2

Rynek Wielki 6     

57,95

El., wod.-kan., c.o.

 3

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

 

4

Partyzantów 5

23,97

El., wod.-kan., c.o.

  5

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy

El.

6

Szczebrzeska 13A

157,63

El.

7

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

8

Radziecka 19A

393,24

El.

9

Piłsudskiego 13 /piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

10

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

11

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

12

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.  w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Łukasińskiego 4 lok.1-2

39,80

El., wod.-kan., ogrzew. el

2

Łukasińskiego 4 lok. 19-20

39,80

El., wod.-kan., ogrzew. el

3

Łukasińskiego 4 lok. 24

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

4

Łukasińskiego 6 lok. 5

20,73

El., wod.-kan., ogrzew. el

5

Łukasińskiego 6 lok. 7-8

43,24

El., wod.-kan., ogrzew. el

6

Łukasińskiego 6 lok. 9-10

42,57

El., wod.-kan., ogrzew. el

7

Łukasińskiego 6 lok. 12

20,78

El., wod.-kan., ogrzew. el

8

Łukasińskiego 6 lok. 17

20,74

El., wod.-kan., ogrzew. el

9

Łukasińskiego 6 lok. 15-16

42,96

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.06.2021 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego, 
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

 1. Przetarg odbędzie się w świetlicy.
 2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone na świetlicę wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
 3. Przy wejściu na świetlicę zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Osoby będą wpuszczane na świetlice pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
 5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Na świetlicę, na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
 7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

12.05.2021 r. 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym, że zainteresowani winni złożyć w terminie do dnia 17.05.2021 r., w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl.

Poniżej publikujemy wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo podkreślamy, że wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania się do zasad  ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a dotyczących ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego koronawirusem.

Zamość, dnia 17 marca 2021 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że przetarg  ofert  na wynajem   lokalu  użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14, nie doszedł do skutku wobec braku oferentów (ofert).

Zamość, dnia 25.02.2021 r.

                    Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne

2 Rynek Wielki 8 I piętro 148,97 El., wod-kan., c.o.
3 Partyzantów 5 /parter/ 23,97 El., wod-kan., c.o.
4 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12,15,17,27) 18,14 każdy El.
5 Sczebrzeska 13A 69,76 El.
6 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan., 
7 Radziecka 19A 393,24 El.
8 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
9 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
10 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
11 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.

w m2

Wyposaż. 

w instalacje

1

Łukasińskiego 12a lok.4

53,80

El., wod.-kan., c.o.

2

Łukasińskiego 4 lok. 18

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

3

Łukasińskiego 4 lok. 24

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

4

Łukasińskiego 6 lok. 5

20,73

El., wod.-kan., ogrzew. el

5

Łukasińskiego 6 lok. 7-8

43,24

El., wod.-kan., ogrzew. el

6

Łukasińskiego 6 lok. 9-10

42,57

El., wod.-kan., ogrzew. el

7

Łukasińskiego 6 lok. 12

20,78

El., wod.-kan., ogrzew. el

8

Łukasińskiego 6 lok. 17

20,74

El., wod.-kan., ogrzew. el

9

Łukasińskiego 6 lok. 15-16

42,96

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 12.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14. Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 3. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 4. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

5. Kamienice wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.

6. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.

7. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.

8.  Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 8 zł m²/m-c netto.  Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.

9.  W przypadku rozstrzygnięcia przetargu dopuszcza się możliwość ubiegania się najemcy o zwolnienie  z  opłaty czynszowej z wyłączeniem opłat za dostarczane media do lokalu, na okres do 12 m-cy od dnia  podpisania umowy najmu i przejęcia lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym.

10. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,

– koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką i   określeniem   okresu            remontu   i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu  rozpoczęcia działalności,

– oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,

– oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i                      załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie
zgl-zamosc.pl )

 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

1.  Termin złożenia ofert: do 10.03.2021 r. do godziny 12.00.

2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 10.03.2021 r. godz. 13.00”  oraz z nazwą i adresem oferenta.

3.  Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o., w   sekretariacie. Ofertę    można również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy  kurierskiej,  przy  czym   przy badaniu terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.

4.   Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A.  nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 08.03.2021 r.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 10.03.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki  Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

6.   W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres ten    może   zostać    wydłużony   w    przypadku    wyznaczenia  dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji.  Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.

7.   Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

1.   Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.

2.   Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.

3.   Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Zamość, dnia 05.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz.11.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp.

Adres lokalu

Pow. w m2

Wyposaż.  w instalacje

  1

Bazyliańska 16        

8,30

El., wod.-kan., c.o.

  2

Grodzka 18             

83,80

El., wod.-kan., c.o.

 3

Peowiaków 6

95,87-lokal

41,44 -piwnica

El., wod.-kan., c.o.

 

4

Nowy Rynek 17

14,23

El., ogrzewanie elektryczne,

5

Staszica 19

23,57

El., wod.-kan., c.o.

6

Staszica 39 (parter, piwnica)

44,10-lokal

41,77 -piwnica

El., wod.-kan., c.o.

7

Rynek Wielki 8 – I piętro

148,97

El., wod.-kan., c.o.

  8

Partyzantów 5

(parter)

23,97

El., wod.-kan., c.o.  

  9

Starowiejska 11

/garaże nr 3,7,8, 12,15,17,27/

18,14  każdy

El.

10

Szczebrzeska 13A

69,76

El.

11

Sienkiewicza 3

115,52

El., wod-kan

12

Radziecka 19A

393,24

El.

13

Piłsudskiego 13 /piwnica/

37,14

El., wod.-kan.

 

14

Piłsudskiego 13 /piwnica/

19,80

El., wod.-kan.

 

15

Lwowska 61A

54,18

El., wod.-kan.

 

16

Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63

El., wod.-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp.

Adres lokalu

Pow.  w m2

Wyposaż.  w instalacje

1

Łukasińskiego 12a lok.4

53,80

El., wod.-kan., c.o.

2

Łukasińskiego 4 lok.11-12

39,80

El., wod.-kan., ogrzew. el

3

Łukasińskiego 4 lok. 18

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

4

Łukasińskiego 4 lok. 24

19,70

El., wod.-kan., ogrzew. el

5

Łukasińskiego 6 lok. 5

20,73

El., wod.-kan., ogrzew. el

6

Łukasińskiego 6 lok. 7-8

43,24

El., wod.-kan., ogrzew. el

7

Łukasińskiego 6 lok. 9-10

42,57

El., wod.-kan., ogrzew. el

8

Łukasińskiego 6 lok. 12

20,78

El., wod.-kan., ogrzew. el

9

Łukasińskiego 6 lok. 13-14

43,06

El., wod.-kan., ogrzew. el

10

Łukasińskiego 6 lok. 17

20,74

El., wod.-kan., ogrzew. el

11

Łukasińskiego 6 lok. 15-16

42,96

El., wod.-kan., ogrzew. el

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub co do poszczególnych lokali bez podania przyczyn (jednego, kilku lub wszystkich lokali). Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego, 
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

 1. Przetarg odbędzie się w świetlicy.
 2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone na świetlicę wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
 3. Przy wejściu na świetlicę zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Osoby będą wpuszczane na świetlice pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
 5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Na świetlicę, na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
 7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

Zamość, dnia 22 stycznia 2021 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że przetarg  ofert  na wynajem   lokalu  użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14, nie doszedł do skutku wobec braku oferentów (ofert).

 

 

Zamość, dnia 23.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14. Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 3. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 4. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

5. Kamienice wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.

6. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.

7. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.

8.  Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 8 zł m²/m-c netto.  Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący  podatek VAT.

9.  W przypadku rozstrzygnięcia przetargu dopuszcza się możliwość ubiegania się najemcy o zwolnienie  z  opłaty czynszowej z wyłączeniem opłat za dostarczane media do lokalu, na okres do 12 m-cy od dnia  podpisania umowy najmu i przejęcia lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym.

10. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,

– koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką i   określeniem   okresu            remontu   i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu  rozpoczęcia działalności,

– oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,

– oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i                      załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie
zgl-zamosc.pl )

 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

1.  Termin złożenia ofert: do 20.01.2021 r. do godziny 12.00.

2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 20.01.2021 r. godz. 13.00”  oraz z nazwą i adresem oferenta.

3.  Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o., w   sekretariacie. Ofertę    można również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy  kurierskiej,  przy  czym   przy badaniu terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.

4.   Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A.  nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 18.01.2021 r.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 20.01.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki  Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

6.   W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres ten    może   zostać    wydłużony   w    przypadku    wyznaczenia  dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji.  Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.

7.   Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

1.   Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.

2.   Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.

3.   Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Zamość, dnia 22.10.2020 r.         

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14.  Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
 2. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat, liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 3. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 4. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie  obiekt nie jest użytkowany. Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu. Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji ) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.
 5. Kamienice  wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.
 6. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.
 7. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.
 8. Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 10 zł m²/m-c netto. Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 9. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia

  działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

 1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:
  – imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,
  – koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz  z  krótką charakterystyką i określeniem okresu   remontu    i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu rozpoczęcia działalności ,
  – oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,
  – oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,
  – świadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie zgl-zamosc.pl )
 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

 1.  Termin złożenia ofert: do 17.11.2020 r. do godziny 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.
  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy    ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 17.11.2020 r.  godz. 13.00” oraz z nazwą i adresem oferenta.
 1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu   z o.o.,  w   sekretariacie.
  Ofertę    można   również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy kurierskiej,  przy czym   przy  badaniu  terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość. 
 2. Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A. nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 13.11.2020  r.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 17.11.2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 4. W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres  ten może zostać wydłużony w przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji. Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.
 5. Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.
 2. Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zamość, dnia 7 października 2020 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że przetarg  ofert  na wynajem   lokalu  użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek wielki 3 i Kolegiacka 14, nie doszedł do skutku wobec braku oferentów (ofert).

 

 

Zamość, dnia 21.09.2020 r.         

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14.

Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

 1. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat, liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 2. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 3. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie  obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji ) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

 1. Kamienice  wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.
 2. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.
 3. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.
 1. Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 10 zł m²/m-c netto.

    Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł.

    Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 1. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia

  działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

 1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:
  – imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,
  – koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz  z  krótką charakterystyką i określeniem okresu   remontu    i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu rozpoczęcia działalności ,
  – oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,
  – oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,
  – świadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie zgl-zamosc.pl )
 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

 1.  Termin złożenia ofert: do 07.10.2020 r. do godziny 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.
  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy    ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 07.10.2020 r.  godz. 13.00” oraz z nazwą i adresem oferenta.
 1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu   z o.o.,  w   sekretariacie.
  Ofertę    można   również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy kurierskiej,  przy czym   przy  badaniu  terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość. 
 2. Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A. nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 05.10.2020  r.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 07.10.2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 4. W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres  ten może zostać wydłużony w przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji. Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.
 1. Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.
 2. Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zamość, dnia 11.09.2020 r.

                    Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Grodzka 9 102,80 El., wod-kan., c.o.
2 Ormiańska 6 104,23 El., wod-kan., c.o.
3 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

4 Partyzantów 5 /parter/ 23,97 El.
5 Starowiejska 11 /garaże nr 7, 8, 12, 13,15,17) 18,14 każdy El.
6 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
7 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
8 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
9 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 11 20,91 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lok. 11-12 39,80 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 12a lok. 4 53,80 El., wod.-kan., c.o.

 

 

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 25.08.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz.10.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Bazyliańska 24 11,22 El., wod-kan., c.o.
2 Grodzka 9 102,80 El., wod-kan., c.o.
3 Kolegiacka 16 78,10 El., wod-kan., c.o.
4 Rynek Wielki 6 26,72 El., wod-kan., c.o.
5 Rynek Wielki 14
I piętro
98,60 El., wod-kan., c.o.
6 Ormiańska 6a 51,83 El., wod-kan., c.o.
7 Ormiańska 6 104,23 El., wod-kan., c.o.
8 Moranda 6 91,40 El., wod-kan., ogrzewanie kominkowe lub elektryczne
9 Peowiaków 6 31,42 El., wod-kan., c.o.
10 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

11 Partyzantów 5 /parter/ 23,97 El.
12 Starowiejska 11 /garaże nr 4,7, 8, 12, 13,15,17) 18,14 każdy El.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 11 20,91 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lok. 11-12 39,80 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 12a lok. 4 53,80 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
4 Szczebrzeska 5 Wartownia 82,59 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 10.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn (jednego, kilku lub wszystkich lokali). Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego, 
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

 1. Przetarg odbędzie się w świetlicy.
 2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone na świetlicę wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
 3. Przy wejściu na świetlicę zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Osoby będą wpuszczane na świetlice pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
 5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Na świetlicę, na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
 7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.

 

26.05.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, winni złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl.

Poniżej publikujemy wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Mając na uwadze obecną sytuację oraz w celu sprawniejszej komunikacji , zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi przesyłania faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o.  oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia przesyłając jego skan lub zdjęcie na nasz adres e-mailowy: zgl@zgl-zamosc.pl

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej i innych dokumentów związanych z realizacją umów najmu

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 19.03.2020 r.

REGULAMIN

WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O., FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW NAJMU  

Celem uproszczenia i przyspieszenia procesu niezawodnego dostarczania dokumentów do właściwych osób, Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu spółka z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy  Miejskiej Zamość, umożliwia wysyłkę wszelkich dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu, w tym także e-faktur, bezpośrednio na adres e-mailowy wskazany przez najemcę.

 

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przesyła w formie elektronicznej także inne dokumenty związane z realizacją zawartych umów najmu, ze skutkiem prawidłowego ich doręczenia adresatowi.
 4. Formatem faktury lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 5. Odbiorca usług pobierze i zainstaluje we własnym zakresie oprogramowanie do odglądu i wydruku przesłanej faktury (np. „Adobe Acrobat Reader”).
 6. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez właściciela lokalu lub jego pełnomocnika błędnego adresu e-mail lub nieposiadanie sprzętu albo programu, pozwalającego na prawidłowy odbiór e‑faktur lub innych dokumentów, przesłanych na podanego e-maila.
 7. Odbiorca usług dokonuje akceptacji otrzymywania w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu poprzez przesłanie lub osobiste dostarczenie do siedziby Spółki tj. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie”. Formularz „Oświadczenie” dostępny jest także w siedzibie Spółki pok. nr 10 oraz na stronie internetowej: zgl-zamosc.pl
 8. Formularz „Oświadczenie” powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę usług oraz zostać poświadczony jego podpisem. Złożenie wypełnionego formularza „Oświadczenie” oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur i innych dokumentów związanych z realizacją umowy najmu, w formie papierowej.
 9. Faktury i inne dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała prawidłowo wypełniony formularz „Oświadczenie”, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę usług adres e-mail jest poprawny, a tym samym e-faktura i inne przesłane przez Spółkę dokumenty, będą mogły zostać skutecznie doręczone.
 10. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania akceptacji lub zgody na otrzymywanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji lub zgody, przez Odbiorcę usług ma skutek od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia pisemnego powiadomienia do Spółki.
 11. Wycofanie akceptacji lub zgody, na otrzymywania faktur lub innych dokumentów, w formie elektronicznej przez Odbiorcę usług, odbywa się w trybie określonym w pkt 7 poprzez formularz „Oświadczenie”.
 12. Faktura w formie elektronicznej lub inne dokumenty, będą dostarczane do Odbiorcy usług z adresu e- mail: …………………………………………………… za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Spółka dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy usług).
 13. Odbiorca usług w sposób pisemny powiadamia Spółkę o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury i inne dokumenty związane z realizacją umowy najmu.
 14. W przypadku braku powiadomienia Spółki przez Odbiorcę usług o zmianie adresu
  e- mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 15. Spółka jest administratorem danych osobowych Odbiorcy usług, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy usług przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Spółki oraz  inne uprawnienia wynikające z klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie Spółki: zgl-zamosc.pl
 16. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Spółka odpowiednio dostosuje swoje procedury. W takim przypadku ponowna akceptacja Odbiorcy usług nie jest wymagana.                                                      

Zamość, dnia 28.02.2020 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty

 

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

2 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
3 Szczebrzeska 13a 157,60 El, wod-kan.
4 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
5 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
6 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
7 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 10.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
      na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Ormiańska 3 24,06 El., wod-kan., c.o.
2 Grodzka 6 11,13 El., wod-kan., c.o.
3 Żeromskiego 20 16,53 El., wod-kan., c.o.
4 Peowiaków 6

95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.

5 Szczebrzeska 13 A 175,93

El.,

6 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
7 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
8 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
9 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
10 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
11 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
12 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
13 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 15,16 42,96 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

 

 

Zamość, dnia 06.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłączeniu z przetargu nieograniczonego, który ma się odbyć w dniu 07.02.2020 r.  w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o godz. 11.00, lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Ormiańskiej 6A w Zamościu.

 

Zamość, 29.01.2020 r.

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zarządcy Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu
dotyczące oferty wynajmu wolnych powierzchni reklamowych na ścianach
budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu

Do wynajęcia jeden segment na ścianie budynku od ul. Sadowej o wymiarach:
wysokość: 71 cm
długość: 640 cm

Istnieje możliwość podłączenia reklamy podświetlanej oraz wynajęcia części powierzchni segmentu.

Odpłatność za umieszczenie reklam wynosi 30 zł/m2. Powierzchnię reklamy ustala się w pełnych metrach kwadratowych, zaokrąglając w górę.

Oferty pisemne na wynajem wraz z wizualizacją  oraz nazwą materiału z jakiego będzie wykonana reklama  należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. |ul. Peowiaków 8.

Preferowane będą oferty wynajmu całego segmentu i oferty z wyższą stawką od podanej w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 84 638 52 56 lub 84 639 30 18 wew. 32.

 

Zamość, 21.01.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
        na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Ormiańska 6 A 51,83 El., wod-kan., c.o.
2 Ormiańska 3 24,06 El., wod-kan., c.o.
3 Grodzka 6 11,13 El., wod-kan., c.o.
4 Szczebrzeska 13 A 175,93

El., 

5 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
6 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
7 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
8 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
9 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
10 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
11 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
12 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 15,16 42,96 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

 

Zamość, dnia 22.10.2019 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 2  Stara Brama Lubelska, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno-klubową z organizacją imprez kulturalnych, została wybrana oferta złożona przez Grugo Sp. z o.o.  z siedzibą w Zamościu.

 

 

Zamość, 16.10.2019 r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
2 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
3 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
4 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
5 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
6 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
7 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
8 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18

Zamość, dnia 27 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego w  obiekcie fortecznym Stara Brama Lubelska położony w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 2.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokal użytkowy o powierzchni 402,72 m(do oczynszowania pow. 372,16 m2)składający się z 12 pomieszczeń, stanowi odrębny obiekt tzw. Stara Brama Lubelska.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1 Brama morandowska pł. kamienne sala główna 74,04 m2
2 XIX w. aneks południowy pł. kamienne sala z antresolą 37,02 m2
3 XIX w. aneks wschodni z elementami XVI w. pł. kamienne sala z bufetem 62,86 m2
4 XIX w. aneks zachodni pł. kamienne sala 56,18 m2
5 XIX w. aneks południowo-zachodni pł. kamienne pom. z kominkiem 9,62 m2
6 XIX w. aneks południowo-zachodni gres pom. gospodarcze magazyn odpadów 11,54 m2
7 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny 25,39 m2
8 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny z zapleczem sanitarnym 28,96 m2
9 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres część magazynowa z korytarzem 15,19 m2
10 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres zmywalnia i przygot. z korytarzem 31,28 m2
11 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres pomieszczenie socjalne 9,30 m2
12 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne przejście do galerii strzelniczej 10,78 m2

Obiekt jako całość wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Usytuowany w obrębie murów fortecznych, na skraju parku miejskiego, u zbiegu ulic Akademickiej i Królowej Jadwigi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej Starówki i Zespołu Pałacowego, w centrum miasta.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Bezpośrednio przed wejściami do lokalu utwardzona nawierzchnia /plac ok. 100 m2 /.

Przedmiotem najmu jest cały obiekt.

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

– Działalność gastronomiczno-klubowa z organizacją imprez kulturalnych.

– Możliwość zorganizowania, w sezonie letnim, ogródka kawiarnianego przed lokalem bez konieczności                         podpisywania dodatkowej umowy   i  opłat, po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

– Organizacja imprez kulturalnych:

        – spektakle teatralne

        – imprezy muzyczne

        – wystawy i inne formy działalności kulturalnej.

WARUNKI NAJMU

– Umowa na czas nieokreślony.

– Minimalna stawka czynszu w wysokości 7,00 zł/m2 netto + VAT (wg obowiązujących przepisów).

– Najemca zobowiązany jest do zorganizowania minimum 6 przedsięwzięć kulturalnych w ciągu roku                             kalendarzowego (spektakle teatralne, imprezy   muzyczne, spotkania autorskie, wystawy, imprezy klubowe itp.) i     osiągnięcia uczestnictwa 6 000 osób.

– Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby.

– Raportowanie przez okres 2 lat z osiągnięcia wskaźników:

  a)   ilość zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych,

  b)   ilość osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach,

  c)   ilość zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość  miejsc pracy w ramach umów cywilno-          prawnych i umów o pracę oraz  samozatrudnienie).

Sprawozdanie za rok miniony Najemca jest zobowiązany złożyć w terminie do końca stycznia każdego roku do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych oraz kopie do wiadomości ZGL w Zamościu Sp. z o.o., wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźników (np. listy obecności, ilość sprzedanych biletów wstępu, fotografia zbiorowa uczestników imprezy itp.) jako załącznikiem do sprawozdania.

– Nieodpłatne  udostępnianie   obiektu   dla  potrzeb   Urzędu   Miasta,   na realizację przedsięwzięć artystycznych      organizowanych przez miejskie instytucje kultury.

– Z opłat czynszowych wyłącza się trasę turystyczną o powierzchni 30,56m2.

   ZAWARTOŚĆ OFERTY

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą: imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto wraz z krótkim opisem przewidywanej oferty dla klientów.
 3. Deklarowaną wielkość zatrudnienia, o którym mowa w warunkach najmu.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu (zał. nr 1), warunkami przetargu i przedmiotem najmu w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem, oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

   WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Termin złożenia ofert (w zamkniętej kopercie) do dnia 15.10.2019 r. do godziny 12-ej, w sekretariacie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok.13
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert tj. do godziny 12-ej  (pokwitowanie wpłaty jako załącznik do oferty). Wadium należy wpłacić na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.
 3. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.
 5. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zgl-zamosc.pl.
 6. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 7. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 8. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu przekształca się w kaucję lokalu.
 9. Zastrzega się prawo wyboru kontrahenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

 

Zamość, 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu   
        na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1

Bazyliańska 3 I piętro

14,84 El., wod-kan., c.o.
2 Bazyliańska 3 I piętro 115,98 El., wod-kan., c.o.
3 Moranda 4 I piętro 46,59 El., wod-kan., ogrzewanie elektryczne
4 Moranda 6 42,98 El.,ogrzewanie elektryczne
5 Rynek Wielki 14 70,60 El., wod-kan., c.o.
6 Pereca 12 38,33

El., wod.-kan., c.o.

7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
8 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
9 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
10 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
11 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
12 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
13 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
14 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 17 20,74 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zamość, 10.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem na terenie m. Zamość działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, że winni w terminie do dnia 24.04.2019 r. złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu (pokój nr 13).

 

Poniżej wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone w 2019 roku przed publikacją niniejszego ogłoszenia nie muszą być ponawiane.

Zamość, dnia 22.03.2019 r.                                                                         

OGŁOSZENIE

            Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Bazyliańska 5 97,09 El., wod.-kan., c.o.
2 Bazyliańska 32 9,48 El., wod.-kan., c.o.
3 Bazyliańska 16 8,30 El., wod.-kan., c.o.
4 Pereca  12 38,33 El., wod.-kan., c.o.
5 Staszica 31 I piętro 33,71 El., wod.-kan., c.o.
6 Nowy Rynek 17 14,23 El., wod.-kan.
7 Peowiaków 6 31,42 El., wod.-kan., c.o.
8 Ormiańska 18/piwnica/ 28,30 El.
9 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
10 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 8, 12, 13, 29) 18,14 każdy El.
11 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
2 Łukasińskiego 12a lok. 1 53,80 El., wod.-kan., c.o..

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

    W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek bankowy nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły na rachunek najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 1500.

       Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

       Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18. 

Zamość, dnia 11.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem na terenie m. Zamość działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, że winni w terminie do dnia 17.05.2018 r. złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu (pokój nr 13).

Poniżej wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamość, dnia 02.05.2018 r.

OGŁOSZENIE 

dot. funkcjonowania w Zamościu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek, wykorzystywanych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego

 

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem w Zamościu obsługi ruchu turystycznego z wykorzystaniem pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek winni stosować postanowienia „Regulaminu określającego zasady funkcjonowania w Zamościu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym i konnych dorożek, wykorzystywanych na potrzeby obsługi ruchu turystycznego” przyjętego Uchwałą XL/513/2018 z 23 kwietnia 2018 r. Rady Miasta Zamość.

Obowiązuje ustalona trasa zgodnie z istniejącą organizacją ruchu.

OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM W DRODZE INDYWIDUALNYCH OFERT
Z NEGOCJACJĄ STAWKI CZYNSZU - STOISKA HANDLOWE
W BASTIONIE VII NADSZANIEC

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 2, lokal nr 1 25,85 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
2 Łukasińskiego 2, lokal nr 3a 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
3 Łukasińskiego 2, lokal nr 8 21,03 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
4 Łukasińskiego 2, lokal nr 10a 28,05 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
5 Łukasińskiego 2, lokal nr 12 39,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
6 Łukasińskiego 2, lokal nr 19 45,30 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
7 Łukasińskiego 2, lokal nr 22 65,40 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
8 Łukasińskiego 2, lokal nr 8a 21,03 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
9 Łukasińskiego 2, lokal nr 23 20,70 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
10 Łukasińskiego 2, lokal nr 3 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
11 Łukasińskiego 2, lokal nr 1a 25,85 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
12 Łukasińskiego 2, lokal nr 24 20,74 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
13 Łukasińskiego 2, lokal nr 7 28,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej (wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalności gospodarczej).
 2. Rodzaj, branżę zamierzonej/prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL w Zamościu  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wysokość wadium w przypadku stoisk handlowych w Bastionie VII Nadszaniec (równowartość 3-miesięcznego czynszu) zostanie ustalona po uzgodnieniu warunków najmu najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy najmu.
  Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o.  w Dziale Finansowo-Księgowym, pok. 5, 6.
  Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia (negatywnego rozpatrzenia) oferty bez podania przyczyny.
 7. Wynajem wolnych powierzchni handlowych w Bastionie VII – Nadszaniec nie może odbywać się na zasadzie zamiany lokalami i tego typu oferty nie będą rozpatrywane.

 

Zamość, dnia 13.10.2015 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Staszica 25, Żeromskiego 24 z przeznaczeniem na działalność kulturalną, gastronomiczną i hotelową została wybrana oferta złożona przez Pana Henryka Ryczka, działającego pod firmą BEST Henryk Ryczek, z adresem: Lipina Nowa 1, 22-420 Skierbieszów z oferowaną stawką czynszu 30,00 zł/m2 brutto.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:

84 638-52-56
84 639-30-18