Strona główna » Organizacja ZGL w Zamościu Sp. z o. o.


Zarząd Spółki
Prezes – Artur Kozłowski

Interesanci w sprawach związanych z działalnością Spółki przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, Z-cę Prezesa oraz kierowników komórek organizacyjnych w godzinach pracy zakładu.

Prezes Zarządu:
tel. 84 639-30-18, 84 638-52-56

Dział Mieszkaniowy
Obsługuje sprawy formalno-prawne związane z wynajmem lokali mieszkalnych, użytkowych i administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych. Prowadzi ewidencję księgową i rozliczenia opłat za lokale administrowane przez Spółkę oraz windykację należności. Odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na osiedlach mieszkaniowych. Prace Działu organizuje kierownik Działu Mieszkaniowego.

Dział Mieszkaniowy:
tel. 84 639-30-18, 84 638-52-56

Kier. Działu Mieszkaniowego (wew. 31)
St. referent ds windykacji (wew. 65)
Lokale użytkowe (wew. 32)
Administratorzy (wew. 50,33,34,48)
Informacja (wew. 44)

Dział Finansowo-Księgowy
Prowadzi całokształt spraw finansowo-księgowych Spółki. Odpowiada za terminowe rozliczenia finansowe z dostawcami i odbiorcami oraz budżetem. Organizuje możliwość sprawnej obsługi najemców i właścicieli w zakresie przyjmowania opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dział Finansowo-Księgowy:
tel. 84 639-30-18, 84 638-52-56

Główny Księgowy (wew. 38)
Księgowość czynszowa (wew. 35)
Księgowość finansowa Wspólnot Mieszkaniowych (wew. 36)
Księgowość finansowa. Spółki (wew. 39)

Dział Organizacyjny

Sekretariat (wew. 41)
Kadry i płace, BHP i p.poż., organy statuowe Spółki (wew. 56)
Stanowisko ds informatyki
Stanowisko ds zamówień publicznych i administracji 

Dział Techniczny
Odpowiada za utrzymanie administrowanych zasobów lokalowych w stanie technicznym umożliwiającym ich bieżące eksploatowanie. Usuwa wszystkie zgłaszane awarie, prowadzi bieżące naprawy i konserwacje urządzeń technicznych budynków (instalacje wod.- kan., c.o., gazowe i elektryczne) oraz wykonuje część prac remontowo-budowlanych. Dział Techniczny przygotowuje i organizuje prace remontowe wykonywane przez obcych wykonawców.
Pracę Działu organizuje Kierownik Działu Technicznego.

Dział Techniczny:
tel. 84 639-30-18, 84 638-52-56

Kierownik Działu Technicznego (wew. 57)
Inspektorzy Nadzoru (wew. 58,59)

Grupa Remontowo-Konserwacyjna
Grupa Remontowo-Konserwacyjna:
tel. 84 638-45-76

Kierownik Grupy (wew. 53)

Pozostałe struktury i stanowiska

Stanowisko radców prawnych (wew. 69)