Regulamin konkursu pn. „Chcę, żeby było ładnie …”

 

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa cel i warunki konkursu „Chcę, żeby było ładnie …”. Organizatorem konkursu jest Miasto Zamość i ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 2. Celem konkursu jest promowanie dbałości o własne i miejskie otoczenie. W wyniku konkursu zostaną wyłonione najładniej zaaranżowane przestrzenie (balkon, ogród, podwórko).
 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu, wraz ze szczegółami dotyczącymi dat rozpoczęcia i zakończenia konkursu oraz wskazaniem nagród, opublikowana będzie na stronie internetowej Organizatora oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Osoby przystępujące do Konkursu, zwane są „Uczestnikami Konkursu”.

§2

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne będące mieszkańcami Zamościa, które zaaranżowały przestrzeń (balkonu, ogródka, podwórka) przynależną do nieruchomości, w której mieszkają.
 2. Wszelkie koszty wynikające z przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
 • jest autorem zdjęć stanowiących załącznik do formularza zgłoszenia konkursowego oraz że zdjęcia te nie naruszają żadnych innych praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz ich dobrego imienia;
 • ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę spowodowaną naruszeniem praw osób trzecich, a wynikającą z udziału w konkursie.
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), nieodpłatnie inieograniczonej czasowo oraz terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich  praw majątkowych do dysponowania fotografią wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do fotografii – w celu promocji Organizatora lub Konkursu – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili organizacji Konkursu,                            a w szczególności prawo do:
 • utrwalania i zwielokrotnienia na jakimkolwiek nośniku,
 • publikowania w sieci Internet
 • kopiowania dowolną technologią
 • drukowania i dystrybuowania wydrukowanych egzemplarzy
 • publikowania w mediach, w tym w prasie i telewizji
 • publikowania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Organizatora, w tym w folderach, kalendarzach, wydawnictwach książkowych
 • udostępniania osobom trzecim
 • upoważnienia osób i podmiotów trzecich do korzystania z dzieła w formie i na zasadach określonych przez Organizatora
 • publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia,
 • obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 • wykorzystania na stronach internetowych;
 • publicznego udostępniania fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na:.
 • korzystanie przez Organizatora z fotografii według potrzeb Organizatora, wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania fotografii dla celów informacyjnych, promocyjnych w szczególności na decydowanie o rozpowszechnianiu fotografii samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych
 • używanie przez Organizatora Konkursu własnych oznaczeń i znaków w związku z fotografią i jego realizacją
 • udzielanie dalszych sublicencji przez Organizatora Konkursu

§3

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy składać w jednej z trzech dostępnych form:
 • za pośrednictwem elektronicznego formularza online, umieszczonego nastronie https://zgl-zamosc.pl
 • za pomocą e-maila. Formularz zgłoszenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie zeskanować i przesłać skan wraz ze zdjęciami na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl. W temacie wiadomości należy umieścić napis „Konkurs”
 • tradycyjnie, w formie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz zzałączonymi zdjęciami poprzez wysłanie/ doręczenie do siedziby ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8
 1. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego
 2. Zgłoszenia można składać w terminie podanym przez Organizatora. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie, nie będą
 3. Załączane zdjęcia muszą przedstawiać aranżację z bieżącego roku.
 4. Kompletne Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • zdjęcie balkonu, ogródka, podwórka.
 1. Zdjęcia nie powinny przedstawiać osób w sposób dający możliwość ich zidentyfikowania.

§4

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 2. Oceny nadesłanych zdjęć z aranżacjami przestrzeni dokonają internauci poprzez głosowanie on-line. Zdjęcia nadesłane ze zgłoszeniem spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Zdjęcia zostaną oznaczone numerem.
 3. Laureatami konkursu oraz wyróżnionymi zostaną autorzy zdjęć aranżacji przestrzeni z największą liczbą oddanych głosów.
 4. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

§5

1.Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz za wyróżnienia.
2. Poza nagrodami, o których mowa w ust.1 mogą zostać przyznane nagrody specjalne, których rodzaj i wartość zależy od podmiotów sponsorujących.

§6

 1. Administratorami danych Uczestnika konkursu są:
 • Miasto Zamość (Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00)
 • Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22‑400 Zamość, tel. 84 638 52 56).
 1. Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi mogą się Uczestnicy kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
  1. iod@zamosc.pl
  2. inspektor@cbi24.pl

lub pisemnie pod adresem Administratora.

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Uczestnikowi następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 2. Dane Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. W przypadku wyrażonej zgody na publikację wizerunku w serwisie Facebook, dane Uczestnika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ma podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych w ramach ram ochrony danych osobowych UE-USA

 

§7

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

§8

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:

 • zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu;
 • wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację załączonych do Zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju mediach i materiałach promocyjnych;
 • wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu oraz na stronach internetowych i w materiałach multimedialnych.