Główny Księgowy

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, staż pracy minimum 5 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT), ustawy o ochronie praw lokatorów (…), ustawy o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz wysoka kultura osobista.

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa,
 • przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową,
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania,
 • opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont,
 • opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych,
 • opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki,
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych,
 • ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce,
 • kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach,
 • opracowanie obiegu dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej,
 • udzielanie wyjaśnień kontrolującym,
 • analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych,
 • monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki,
 • kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych,
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań,
 • przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku,
 • planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych,
 • opracowywanie analiz finansowych,
 • analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości,
 • przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców,
 • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta,
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki),
 • nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 

Oferty kandydatów przystępujących do naboru powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Główny Księgowy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 19.08.2022 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

            Data i podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

 

                         ……………………

                            data podpis