Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. finansowo-księgowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość),
 • staż pracy minimum 2 lata pracy w księgowości,
 • znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością i rachunkowością a w szczególności:
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Ordynacji podatkowej,
  • Ustawy o Finansach publicznych,
  • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,

  a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,

 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Opis stanowiska:

 • dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • bieżąca analiza zapisów w księgach w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • naliczanie, rozwiązywanie oraz analiza tworzonych odpisów aktualizujących należności,
 • księgowanie naliczeń dla lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczanie i księgowanie odsetek, generowanie rozrachunków,
 • wprowadzanie wyroków sądowych do aplikacji POL,
 • rozliczanie mediów oraz księgowanie na kontach lokatorów (centralne ogrzewanie, woda, odprowadzenie ścieków, podgrzanie wody, gaz, energia elektryczna i inne) również rozliczeń otrzymanych od innych zarządców,
 • aktualizowanie w aplikacjach informatycznych treści generowanych wydruków, w tym umów po ich zatwierdzeniu do stosowania w działalności Spółki,
 • naliczanie opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego części gminnej we Wspólnotach Mieszkaniowych,
 • rozliczanie kosztów wprowadzonych na budynek,
 • czynności związane z otwieraniem i zamykaniem miesiąca w aplikacji POL, zamknięcie roku w systemie informatycznym,
 • import odczytów wodomierzy radiowych do systemu informatycznego Spółki,
 • nadzór nad sprawozdawczością GUS,
 • wykonywanie operacji na bazach danych w celu wygenerowania informacji, raportów, zestawień na potrzeby Spółki,

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 15.09.2018 r.  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać :


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach przeprowadzenia rekrutacji.

(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

podpis


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.