Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
  • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
  • udokumentowanie uczestnictwa przez co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
  • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
  • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
  • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 •  dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

  • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
  • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
  • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
  • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
  • rozliczanie robót pod względem finansowym,
  • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
  • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 01.04.2019 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Państwa firmę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Panem Danielem Koguciukiem  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu realizacji przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak jej wyrażenia, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestniczenia w procesie rekrutacji.     .

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                                      ……………………

                                                                                                                          data podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PRZYSZŁE REKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przedłożonej przeze mnie  ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

                                                                                                            ……………………

                                                                                                                                  data podpis