Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Inspektora nadzoru

branża ogólnobudowlana

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
 • udokumentowanie udziału przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub posiadanie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA, NORMA,
 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym w lokalach i budynkach,
 • wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii, przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

Opis stanowiska:

 • sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
 • stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 28.02.2017 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.