Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radca prawny

Wymagania:

 • Zgodnie z ustawą o radcach prawnych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870.

Opis stanowiska:

 • Udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa oraz wykładni obowiązujących przepisów.
 • Sporządzanie pism procesowych, w tym w szczególności: spraw windykacyjnych oraz spraw o opróżnienie i wydanie lokalu.
 • Reprezentowanie Spółki w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami.
 • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym przedstawionych zagadnień związanych z bieżącą działalnością Spółki, w tym uchwał, zarządzeń, instrukcji, regulaminów.
 • Inspirowanie działań na rzecz przestrzegania przepisów prawa w Spółce.
 • Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w zakresie realizacji zadań Spółki poprzez przekazywanie stosownych informacji, wydawanie opinii oraz udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów.
 • Współudział w opracowywaniu projektów umów, porozumień, regulaminów itp.
 • Opiniowanie projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne.
 • Opiniowanie projektów uchwał wydawanych przez pozostałe organy Spółki stosownie do potrzeb.
 • Współdziałanie z Kierownikiem Działu Mieszkaniowego w prowadzeniu spraw związanych z windykacją należności na podstawie prawomocnych orzeczeń, w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i innych pism oraz czuwanie nad tokiem postępowania, w szczególności bieżące informowanie Kierownika Działu Mieszkaniowego o skierowaniu windykacji należności zasądzonych do egzekucji komorniczej, systematycznie – na koniec miesiąca, sporządzanie i przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego informacji o stanie spraw będących w egzekucji komorniczej.
 • Przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego kopii pozwów sądowych w sprawie należności wymagalnych.
 • Niezwłoczne przekazywanie Kierownikowi Działu Mieszkaniowego wyroków sądowych wraz z informacją o stanowisku Spółki w sprawie.
 • Sygnalizowanie Prezesowi Zarządu o naruszeniach przepisów prawnych występujących w działalności Spółki.
 • Wydawanie decyzji finansowych dotyczących opłacania kosztów postępowania sądowego, opłat skarbowych od pełnomocnictw i realizacji prawomocnych orzeczeń sądowych.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość do 30.06.2018 r..  W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać :


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 w celach przeprowadzenia rekrutacji.

(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpatrzenia.

Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

podpis


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.