Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego inspektora ds. finansowo-księgowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek: ekonomia lub finanse i rachunkowość),
 • staż pracy minimum 3 lata pracy w księgowości,
 • znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością i rachunkowością a w szczególności:
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Ordynacji podatkowej,
  • Ustawy o Finansach publicznych,
  • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych, dobra organizacja pracy
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Opis stanowiska:

 • dekretowanie i ewidencjonowanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • bieżąca analiza zapisów w księgach w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • prowadzenie rejestru zakupu, sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • naliczanie, rozwiązywanie oraz analiza tworzonych odpisów aktualizujących należności,
 • inwentaryzacja kont księgowych na koniec roku obrotowego, wycena inwentaryzowanych składników majątku,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdawczości budżetowej),
 • przestrzeganie instrukcji i regulaminów obowiązujących w jednostce,
 • archiwizacja dokumentacji.

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 31.10.2017 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.