26.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami, winni złożyć w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl.

Poniżej publikujemy wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Mając na uwadze obecną sytuację oraz w celu sprawniejszej komunikacji , zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi przesyłania faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o.  oraz wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia przesyłając jego skan lub zdjęcie na nasz adres e-mailowy: zgl@zgl-zamosc.pl

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. z dnia 19.03.2020 r.

REGULAMIN

WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W ZAMOŚCIU SP. Z O.O., FAKTUR I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW NAJMU  

Celem uproszczenia i przyspieszenia procesu niezawodnego dostarczania dokumentów do właściwych osób, Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu spółka z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy  Miejskiej Zamość, umożliwia wysyłkę wszelkich dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu, w tym także e-faktur, bezpośrednio na adres e-mailowy wskazany przez najemcę.

 

 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 2. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przesyła w formie elektronicznej także inne dokumenty związane z realizacją zawartych umów najmu, ze skutkiem prawidłowego ich doręczenia adresatowi.
 4. Formatem faktury lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
 5. Odbiorca usług pobierze i zainstaluje we własnym zakresie oprogramowanie do odglądu i wydruku przesłanej faktury (np. „Adobe Acrobat Reader”).
 6. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez właściciela lokalu lub jego pełnomocnika błędnego adresu e-mail lub nieposiadanie sprzętu albo programu, pozwalającego na prawidłowy odbiór e‑faktur lub innych dokumentów, przesłanych na podanego e-maila.
 7. Odbiorca usług dokonuje akceptacji otrzymywania w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zawartych umów najmu poprzez przesłanie lub osobiste dostarczenie do siedziby Spółki tj. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, wypełnionego i podpisanego formularza „Oświadczenie”. Formularz „Oświadczenie” dostępny jest także w siedzibie Spółki pok. nr 10 oraz na stronie internetowej: zgl-zamosc.pl
 8. Formularz „Oświadczenie” powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Odbiorcę usług oraz zostać poświadczony jego podpisem. Złożenie wypełnionego formularza „Oświadczenie” oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania faktur i innych dokumentów związanych z realizacją umowy najmu, w formie papierowej.
 9. Faktury i inne dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej, mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Spółka otrzymała prawidłowo wypełniony formularz „Oświadczenie”, pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę usług adres e-mail jest poprawny, a tym samym e-faktura i inne przesłane przez Spółkę dokumenty, będą mogły zostać skutecznie doręczone.
 10. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania akceptacji lub zgody na otrzymywanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji lub zgody, przez Odbiorcę usług ma skutek od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia pisemnego powiadomienia do Spółki.
 11. Wycofanie akceptacji lub zgody, na otrzymywania faktur lub innych dokumentów, w formie elektronicznej przez Odbiorcę usług, odbywa się w trybie określonym w pkt 7 poprzez formularz „Oświadczenie”.
 12. Faktura w formie elektronicznej lub inne dokumenty, będą dostarczane do Odbiorcy usług z adresu e- mail: …………………………………………………… za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Spółka dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy usług).
 13. Odbiorca usług w sposób pisemny powiadamia Spółkę o każdorazowej zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury i inne dokumenty związane z realizacją umowy najmu.
 14. W przypadku braku powiadomienia Spółki przez Odbiorcę usług o zmianie adresu
  e- mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 15. Spółka jest administratorem danych osobowych Odbiorcy usług, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Odbiorcy usług przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Spółki oraz  inne uprawnienia wynikające z klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie Spółki: zgl-zamosc.pl
 16. W przypadku zmiany przepisów prawa regulujących zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Spółka odpowiednio dostosuje swoje procedury. W takim przypadku ponowna akceptacja Odbiorcy usług nie jest wymagana.