Zamość, dnia 26 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Regulaminem organizowania i prowadzenia przetargu o najem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 33/1A w Zamościu będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2023 r.*

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość oraz Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. ogłasza przetarg na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 33/1A w Zamościu. Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej na wysokość czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Z udziału w przetargu wykluczone są osoby, które posiadają przeterminowane zobowiązania finansowe (zadłużenie) wobec Miasta Zamość i Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o.

I.  Lokal objęty przetargiem:

Zamość, ul. Staszica 33/1A   /   86,24 m2 pow. użytkowej   /   lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan oraz CO z sieci miejskiej.

II.  Miejsce i termin przetargu:

Przetarg w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu.

W celu udziału w przetargu należy:

  • złożyć oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu na wzorze określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2023 r.
  • wpłacić wadium w kwocie 2 500 zł.

Oświadczenie osoby biorącej udział w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przy ul. Partyzantów 10 (parter), natomiast wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.

Numer konta bankowego: 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785.

Termin składania ww. oświadczenia oraz wpłaty wadium upływa dnia 10 maja 2023 r.

W przypadku składania dokumentów korespondencyjnie, o wniesieniu w terminie decyduje data faktycznego wpływu.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

III. Kryteria udziału w przetargu:

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

1) Osoba przystępująca do przetargu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie Miasta Zamość oraz lokalu mieszkalnego usytuowanego w pobliskiej miejscowości rozumianej jako miejscowość położoną w powiecie graniczącym tj. w powiecie zamojskim.

2) Osoba przystępująca do przetargu winna uzyskać średni miesięczny dochód przekraczający 4 765,32 zł – dochód ustala się na podstawie ostatniego rocznego zeznania podatkowego lub właściwego zaświadczenia.

IV.  Zasady przetargu:

Ustala się cenę wywoławczą czynszu w wysokości 7,30 zł za 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Dopuszcza się udział w licytacji poprzez ustanowionego na piśmie pełnomocnika osoby biorącej udział w licytacji.

Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Kwota postąpienia wynosi 1,5 zł.

Wysokość czynszu zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą stawkę.

Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest do zawarcia umowy najmu i przyjęcia lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania na piśmie potwierdzenia wygrania licytacji. W przypadku nie zawarcia umowy najmu w terminie, kwota wpłaconego wadium przepada w całości, a przetarg zostaje unieważniony – osoba taka nie może brać ponownie udziału w następnym przetargu na ten sam lokal mieszkalny.

Wadium osoby, która wygrała licytację zalicza się w całości na poczet przyszłych opłat za lokal po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

Wadium osoby, która nie wygrała licytacji podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia licytacji po potrąceniu o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł.

V.  Warunki pozostałe

Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy (najpóźniej do 10 maja 2023 r.), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

Wylicytowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu podlega waloryzacji na takich samych zasadach jak pozostałe lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zamość tj. wzrasta o tyle procent o ile wzrosłaby stawka najmu gdyby lokal był wynajęty za stawkę określoną w drodze stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość.

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Szczegółowe warunki najmu określi umowa najmu – wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

Uzyskany w wyniku przetargu lokal może być wykorzystywany wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Lokal uzyskany w wyniku przetargu nie podlega zamianie na inny lokal.

Szczegółowych informacji na temat lokalu udziela Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o. pod numerem telefonu tel. (84) 639-30-18 lub (84) 638-52-56 wew. 34.

 

* całość dokumentacji dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Zamość: http://umzamosc.bip.lubelskie.pl.