Zamość, 27.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

            Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Pereca 5 56,56 El., wod.-kan., c.o.
2 Pereca 10 77,98 El., wod.-kan., c.o.
3 Staszica 31 I piętro 33,71 El., wod.-kan., c.o.
4 Nowy Rynek 17 14,23 El., wod.-kan.
5 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
6 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
7 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
8 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
9 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
10 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
11 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
12 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 5 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
2 Łukasińskiego 4 lok. 21-22 39,80 El., wod.-kan., c.o..

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

    W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształaca się w kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 11.07.2019 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły na rachunek najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 1500.

       Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

       Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.