Zamość, 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Bazyliańska 3 I piętro 14,84 El., wod-kan., c.o.
2 Bazyliańska 3 I piętro 115,98 El., wod-kan., c.o.
3 Moranda 4 I piętro 46,59 El., wod-kan., ogrzewanie elektryczne
4 Moranda 6 42,98 El.,ogrzewanie elektryczne
5 Rynek Wielki 14 70,60 El., wod-kan., c.o.
6 Pereca 12 38,33 El., wod.-kan., c.o.
7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
8 Starowiejska 11 /garaże nr 8, 12, 13) 18,14 każdy El.
9 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
10 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
11 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
12 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
13 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
14 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 17 20,74 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lok. 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.