Zamość, dnia 02.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Miejsce przetargu: NADSZANIEC, ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.

Termin przetargu: 16.11.2021 r., godz. 11.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Ormiańska 3 31,03 El., wod.-kan., c.o.
  2 Rynek Wielki 6 57,95 El., wod.-kan., c.o.
3 Staszica 35 44,84 El., wod.-kan., c.o.
4 Ormiańska 10 27,89 El., wod.-kan., c.o.
5 Staszica 12 10,61 El., c.o.
6 Stasziac 31 –  I piętro 40,62 El., wod.-kan., c.o.
7 Żeromskiego 20 16,53 El., wod.-kan., c.o.
 8 Nowy Rynek 17 14,23 El., ogrzewanie elektryczne

 

  9 Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,28/

18,14  każdy El.
10 Starowiejska 11 /garaż nr 22/ 60,89 El.
11 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan
12 Radziecka 19A 393,24 El.
13 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14 El., wod.-kan.

 

14 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80 El., wod.-kan.

 

15 Lwowska 61A 54,18 El., wod.-kan.

 

16 Lwowska 61A 102,00 El., wod.-kan.
17 Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63 El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na lokal przy ul. Rynek Wielki 6 (poz.2)         i Staszica 35 (poz. 3) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Szczebrzeska 5 Wartownia 82,59 El., wod.-kan., ogrzew. el

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 11.00 w  budynku Nadszańca, ul. Łukasińskiego 2, boks nr 7 (parter).

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego,
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

  1. Przetarg odbędzie się w boksie nr 7 (parter), budynku Nadszańca ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.
  2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
  3. Przy wejściu do boksu zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
  4. Osoby będą wpuszczane na przetarg pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
  5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
  6. Do boksu na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
  7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.