Zamość, dnia 25.08.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz.10.00.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Bazyliańska 24 11,22 El., wod-kan., c.o.
2 Grodzka 9 102,80 El., wod-kan., c.o.
3 Kolegiacka 16 78,10 El., wod-kan., c.o.
4 Rynek Wielki 6 26,72 El., wod-kan., c.o.
5 Rynek Wielki 14
I piętro
98,60 El., wod-kan., c.o.
6 Ormiańska 6a 51,83 El., wod-kan., c.o.
7 Ormiańska 6 104,23 El., wod-kan., c.o.
8 Moranda 6 91,40 El., wod-kan., ogrzewanie kominkowe lub elektryczne
9 Peowiaków 6 31,42 El., wod-kan., c.o.
10 Peowiaków 6 95,87 – lokal

41,44 –  piwnica

El., wod-kan., c.o.
11 Partyzantów 5 /parter/ 23,97 El.
12 Starowiejska 11 /garaże nr 4,7, 8, 12, 13,15,17) 18,14 każdy El.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 11 20,91 El., wod.-kan., ogrzew. elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lok. 11-12 39,80 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 12a lok. 4 53,80 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne
4 Szczebrzeska 5 Wartownia 82,59 El., wod.-kan., ogrzewanie elektryczne

 

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 10.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na rachunek nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn (jednego, kilku lub wszystkich lokali). Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

Zasady obowiązujące podczas przetargu nieograniczonego,
w okresie trwania pandemii  wywołanej  koronawirusem.

  1. Przetarg odbędzie się w świetlicy.
  2. Na poszczególny lokal, osoby , które wpłaciły wadium będą proszone na świetlicę wg kolejności podanej w ogłoszeniu (każdy lokal oddzielnie). Na przetargu mogą przebywać tylko osoby zainteresowane, które wpłaciły wadium.
  3. Przy wejściu na świetlicę zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
  4. Osoby będą wpuszczane na świetlice pojedynczo, z zachowaniem co najmniej  1,5 metrowych odstępów. Odległości te będą także wymagane dla osób oczekujących na wejście.
  5. Uczestnicy przetargu będą usadowieni na krzesłach w taki sposób, aby pomiędzy nimi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
  6. Na świetlicę, na przetarg będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Wymóg ten będzie obowiązywał także podczas trwania przetargu.
  7. W związku z tym, że na przetargu będą spisywane protokoły z osobami, które wygrają przetarg, prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu.