Zamość, dnia 23.12.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

  1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14. Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.
  2. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
  3. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
  4. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

5. Kamienice wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania,          telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.

6. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą                            współużytkowane z innymi najemcami.

7. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość                      zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.

8.  Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 8 zł m²/m-c netto.  Zgodnie z regulaminem   przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

9.  W przypadku rozstrzygnięcia przetargu dopuszcza się możliwość ubiegania się najemcy o zwolnienie z  opłaty czynszowej z wyłączeniem opłat za dostarczane media do lokalu, na okres do 12 m-cy od dnia  podpisania umowy najmu i przejęcia lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym.

10. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,

– koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką i   określeniem   okresu            remontu   i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu  rozpoczęcia działalności,

– oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,

– oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i                      załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie
zgl-zamosc.pl)

  1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

1.  Termin złożenia ofert: do 20.01.2021 r. do godziny 12.00.

2.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość. Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 20.01.2021 r. godz.13.00” oraz z nazwą i adresem oferenta.

3.  Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o., w   sekretariacie. Ofertę    można   również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy  kurierskiej,  przy  czym   przy   badaniu terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul.Peowiaków 8, 22-400 Zamość.

4.   Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A.  nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 18.01.2021 r.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 20.01.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

6.   W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres     ten    może   zostać    wydłużony   w    przypadku    wyznaczenia  dodatkowego terminu dogrywki  ustnej   w formie licytacji.  Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.

7.   Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

1.   Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej   Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail:   zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy  najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.

2.   Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do                     kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.

3.   Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.