Zamość, dnia 21.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy (pisemny) na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 z przeznaczeniem na działalność hotelową, gastronomiczną, (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 w Zamościu o łącznej powierzchni użytkowej 1 289,29 m2 (działka nr 39) z wyłączeniem piwnicy, parteru i III piętra (poddasza) kamienicy przy ul. Rynek Wielki 3 oraz II piętra i części piwnicy kamienicy przy ul. Kolegiackiej 14.

Stanowią one część południową Bloku XX znajdującego się bezpośrednio przy pierzei Rynku Wielkiego Starego Miasta w Zamościu. Front kamienic wychodzi na Rynek Wielki, bok południowy biegnie wzdłuż ulicy Staszica, a tył zamyka ulica Kolegiacka. Obie kamienice stanowią również pierzeje wewnętrznego dziedzińca Bloku XX. Obiekt znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej.

 1. Kamienice przeznaczone są do wynajmu na czas nieokreślony jednak nie krótszy niż 7 lat, liczone od dnia rozpoczęcia działalności w lokalu.
 2. Przeznaczenie: prowadzenie działalności hotelowej, gastronomicznej (wymóg prowadzenia przynajmniej jednej z wymienionych działalności).
 3. Do połowy 2020 r użytkownikiem kamienic było Miasto Zamość, obiekt był wykorzystywany na pomieszczenia biurowe dla potrzeb Wydziałów Urzędu Miejskiego. Obecnie  obiekt nie jest użytkowany.

Kamienice wymagają przystosowania i adaptacji do nowych funkcji. Przystosowanie kamienic do nowej funkcji odbywać się będzie wyłącznie na koszt Najemcy, po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Zamościu.

Stan techniczny kamienicy (w tym istniejących instalacji ) oraz przydatność zastałych pomieszczeń i urządzeń podlega ocenie oferenta, również pod kątem możliwości wykorzystania w planowanej do prowadzenia działalności. Ocena ta winna być uwzględniona w składanej ofercie.

 1. Kamienice  wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej.
 2. Kamienice posiadają trzy klatki schodowe. Jedną do własnej dyspozycji i dwie, które będą współużytkowane z innymi najemcami.
 3. Składający ofertę, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się ze stanem nieruchomości, rodzajem i stanem wyposażenia kamienicy.
 1. Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 10 zł m²/m-c netto.

Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł.

Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 1. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości oraz zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia działalności następujących kryteriów:

– zaoferowana stawka czynszu najmu do 60%,

– zadeklarowana ilość osób zatrudnionych na pełny etat do 20%,

– zadeklarowany okres remontu i adaptacji nieruchomości do czasu rozpoczęcia

działalności do 20%.

W przypadku gdy złożone oferty uzyskają taką samą ocenę procentową, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dogrywki ustnej w formie licytacji stawki czynszu.

II

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

 1. Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:
  – imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę podmiotu,
  – koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz  z  krótką charakterystyką i określeniem okresu   remontu    i   adaptacji   nieruchomości   do   czasu rozpoczęcia działalności ,
  – oferowaną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc,
  – oświadczenie na zasadzie deklaracji o planowanej ilości osób zatrudnionych na pełny etat,
  – świadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu, treścią umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz przyjęciem ich bez zastrzeżeń (zamieszczone na stronie zgl-zamosc.pl )
 1. Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

 1.  Termin złożenia ofert: do 07.10.2020 r. do godziny 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.
  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy    ulicy Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14 ,,Nie otwierać przed dniem 07.10.2020 r.  godz. 13.00” oraz z nazwą i adresem oferenta.
 1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu   z o.o.,  w   sekretariacie.
  Ofertę    można   również    złożyć   za    pośrednictwem  Poczty   Polskiej / firmy kurierskiej,  przy czym   przy  badaniu  terminu  złożenia   oferty  liczy   się  data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki przy ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość.
 2. Wadium w wysokości 35 000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w PKO BP S.A. nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 w terminie do dnia 05.10.2020  r.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 07.10.2020 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 4. W ciągu 21 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu.  Okres  ten może zostać wydłużony w przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu dogrywki ustnej w formie licytacji. Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.
 1. Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV.

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są: wzór umowy najmu i załącznika konserwatorskiego oraz wzory stosownych oświadczeń.
 2. Zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego przylegającej bezpośrednio do kamienic, celem zorganizowania ogródka kawiarnianego.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.