Zamość, dnia 28.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grecka 7 97,70 El. wod-kan., c.o.
  2 Grodzka 12 27,85 El., wod.-kan., c.o.
  3 Staszica 31-Ip 46,11 El. wod-kan, c.o.
  4 Żeromskiego 26-Ip 22,40 El. wod-kan, c.o.
  5 Żeromskiego 26-IIp 110,11 El. wod-kan, c.o.
  6 Starowiejska 11

/garaże nr 15, 17/

18,14  każdy El.
  7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 35,40 El., wod.-kan.

 

  8 Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
  9 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 18,18 El., wod.-kan.

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 6 lok. 5 20,73 El., wod.-kan., ogrzew. el

 

II. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.07.2024 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.

[su_spacer size=”15