Zamość, dnia 21 czerwca 2023 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że z przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych, który odbędzie się   22 czerwca 2022 r. zostaje wyłączony lokal położony przy ul. Grodzkiej 4  o pow. 21,76 m2 w Zamościu (poz. 1 w tabeli I PRZETARG NIEOGRANICZONY  w ogłoszeniu o przetargu  z dnia 07.06.2023 r.).

 

 

Zamość, dnia 09.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grodzka 4 21,76 El., wod.-kan., c.o.
  2 Grodzka 6 11,13 El., wod.-kan., c.o.
  3 Żeromskiego 3 11,41 El., wod.-kan.

 

  4 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej) 169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  5 Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 6 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14 El., wod.-kan.

 

 7 Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 8 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80 El., wod.-kan.

 

 9 Lwowska 61A 54,18 El., wod.-kan.

 

 10 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 11 Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63 El., wod.-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 15-16 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el
3 Łukasińskiego 4 lok. 18 19,70

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.06.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.