Zamość, dnia 03.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Bazyliańska 24 11,22 El., wod.-kan., c.o.
  2 Grodzka 9 102,80 El., wod.-kan., c.o.
  3 Grodzka 12 (lok. po Domu Książki) 87,68  

El., wod.-kan., c.o.

 4 Grodzka 12 27,85 El., wod.-kan., c.o.
 5 Bazyliańska 3

I piętro

14,84 El., wod.-kan., c.o.
 6 Rynek Wielki 16 84,27 El., wod.-kan., c.o.
 7 Żeromskiego 3 11,41 El., wod.-kan.

 

 8 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej) 169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  9 Starowiejska 11

/garaże nr 7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
 10 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan
 11 Prusa 2 59,00 El., wod-kan, c.o.
 12 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14 El., wod.-kan.

 

 13 Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 14 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80 El., wod.-kan.

 

 15 Lwowska 61A 54,18 El., wod.-kan.

 

 16 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 17 Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63 El., wod.-kan.

 

UWAGA ! – w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na lokal Rynek Wielki 16 (poz. 6) na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę lokalu  o wystawianie ogródka kawiarnianego na płycie Rynku Wielkiego

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. 9-10 42,57 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 9-10 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 22.03.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.