Zamość, 24.07.2023 r.

I n f o r m a c j a  

           Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje,    że z przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych, który odbędzie się  03 sierpnia 2023 r. zostaje wyłączony garaż nr 21 położony przy ul. Starowiejskiej 11  w Zamościu  o pow. 60,89 m2 (poz. 6 w tabeli I PRZETARG NIEOGRANICZONY  w ogłoszeniu o przetargu  z dnia 17.07.2023 r.).

Zamość, dnia 17.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu
na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.  w instalacje
  1 Grodzka 3 20,52 El., wod.-kan., c.o.
  2 Szczebrzeska 13A 157,63 El. wod-kan
  3 Żeromskiego 3 11,41 El., wod.-kan., c.o.

 

  4 Zamenhofa 10,12 (po Kameralnej) 169,08

(52,92-Zamenhofa 10)

116,16-Zamenhofa 12)

El., wod.-kan., c.o.
  5 Starowiejska 11

/garaże nr 3,7, 12,15,17,27,28/

18,14  każdy El.
6 Starowiejska 11

(garaż nr 21)

60,89 El.
 7 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14 El., wod.-kan.

 

 8 Ormiańska 18

/piwnica/

28,30 El.
 9 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80 El., wod.-kan.

 

 10 Lwowska 61A 54,18 El., wod.-kan.

 

 11 Lwowska  61A 102,00 El., wod.-kan.
 12 Lwowska 61

/w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/

216,63 El., wod.-kan.

 

 

II. LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.  w m2 Wyposaż.  w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
2 Łukasińskiego 4 lok. 15-16 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. el
3 Łukasińskiego 4 lok. 18 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
4 Łukasińskiego 6 lok. 18 41,83 El., wod.-kan., ogrzew. el
5 Łukasińskiego 12a/2 53,80 El., wod.-kan., c.o.
6 Łukasińskiego 2E 314,48

(w tym pow. 82,69m2 -jest to % udział w powierzchniach wspólnych -pomieszczenia wc, komunikacja, hol)

El., wod-kan., c.o. gazowe

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

            W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przekształca się w kaucję za lokal. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 03.08.2023 r. o godz. 11.00 w  sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 15.00.

            Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać zapisy Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie Miasta Zamościa  oraz Uchwały nr XXV/401/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w granicach administracyjnych Miasta Zamość.   Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu (co do jednego, kilku lub wszystkich lokali) bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.