Zamość, dnia 13.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego (restauracji) w obiekcie fortecznym Bastion VII-Nadszaniec przy ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu.

I. OPIS LOKALU

Lokal o powierzchni 314,50 m2 znajduje się na parterze Nadszańca.

W skład lokalu wchodzą pomieszczenia:

1. Zaplecze gastronomii 82,50 m2
2. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
3. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
4. Sala konsumpcyjna 73,10 m2
5. Pomieszczenie szatni 22,80 m2
6. WC 44,10 m2

Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności przynależnych do lokalu powierzchni szatni i wc (pomieszczenia poza lokalem, odrębne wejście), dla klientów Nadszańca w godzinach jego otwarcia oraz dla uczestników imprez organizowanych w „Kazamacie Dużej” także po godzinach otwarcia Nadszańca.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków w ramach „zespołu umocnień obronnych Zamościa”. Obszar ten wchodzi w skład strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Bastion VII stanowi własność Miasta Zamość. Bastion VII jest obiektem wyposażonym w instalację: elektryczną (ogrzewanie elektryczne promienniki), wodną, kanalizacyjną.

Lokal objęty przetargiem posiada następujące instalacje:

1. Pomieszczenia : sale konsumpcyjne + zaplecze gastronomii
a) instalacja elektryczna w tym ogrzewanie z oddzielnym pomiarem (podlicznik)
b) instalacja wodno-kanalizacyjna z oddzielnym pomiarem (podwodomierz)
2. Pomieszczenia szatni i w.c. rozliczane są z energii elektrycznej ryczałtowo ( w tym ogrzewanie) z uwzględnieniem wskazań głównych urządzeń pomiarowych obiektu.

Najemca będzie mógł dodatkowo korzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu i za oddzielną opłatą, z pomieszczenia ok. 300 m2 (tzw. Kazamata Duża) do organizowania różnego rodzaju imprez (okolicznościowe, przyjęcia, bankiety itp.). Najemca, który wynajmie lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej będzie miał także pierwszeństwo najmu (oddzielna umowa) kawiarni plenerowej w formie tarasu widokowego pod parasolami usytuowanej w tym samym obiekcie na plateau Nadszańca o pow. ok. 190 m2.

II. PRZEZNACZENIE LOKALU

Działalność gastronomiczno-klubowa (restauracja).

III. WARUNKI NAJMU

 1. Umowa na czas nieokreślony.
 2. Stawka czynszu netto + VAT (według obowiązujących przepisów) zgodnie ze złożoną ofertą.
 3. Minimalną stawkę ustala się w wysokości 6,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów). Oferowana stawka czynszu winna być podana w pełnych złotych. Czynsz liczony będzie od pow. 247,60 m2
 4. Pomieszczenia szatni o pow. 22,80 m2 oraz pomieszczenia wc o pow. 44,10 m2 zwolnione z opłaty czynszowej.
 5. Opłata eksploatacyjna w wysokości 2,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów) pow. użytkowej lokalu 314,50 m2 (tj. koszt utrzymania porządku i czystości części wspólnych budynku oraz terenu położonego bezpośrednio przy obiekcie, konserwacja i usuwanie awarii, ochrona i monitoring, itp.).
 6. Wyposażenie oraz aranżację lokalu zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Wynajmującego Najemca dokonuje we własnym zakresie i na koszt własny. Najemca może wykonać własną dokumentację zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków.
 7. Utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym, łącznie z bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą zużytych urządzeń należy do Najemcy.
 8. Najemca ponosi opłaty za dostawę: energii elektrycznej, w tym ogrzewanie promiennikowe, zimnej wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz obowiązujące podatki.
 9. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony zabytków, sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych i wykonywania wszelkich zaleceń odpowiednich służb oraz przestrzegania czasu pracy w lokalu stosownie do  Uchwały Rady Miejskiej w Zamościu.
 10. Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby. Zatrudnienie rozumiane jako miejsce pracy.
 11. Raportowanie przez okres 5 lat z osiągnięcia wskaźnika ilości zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość miejsc pracy w ramach umów cywilno-prawnych i umów o pracę oraz samozatrudnienie). Sprawozdanie za rok miniony, do 5-go stycznia każdego roku, Najemca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźnika (np. kserokopie listy obecności, druków zgłoszeniowych do ZUS o osobach zatrudnionych, zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.) jako załącznikiem do sprawozdania oraz kopię sprawozdania złożyć do wiadomości w biurze ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 12. W przypadku konieczności złożenia na wniosek organów uprawnionych do kontroli zrealizowanego projektu, sprawozdania dodatkowego Najemca zobowiązany jest do jego wykonania w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie.
 13. Niezależnie od uprawnień Wynajmującego i organów kontroli państwowej, upoważnionymi do kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu najmu są instytucje i organy uprawnione do kontroli wydatkowania środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 14. Na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do zdemontowania wszelkich konstrukcji związanych z przystosowaniem przedmiotu najmu do prowadzonej działalności oraz usunięcia wszelkich rzeczy ruchomych.
  W przypadku niewykonania tego zobowiązania w zakreślonym terminie Najemca upoważnia Wynajmującego do zdemontowania pozostawionych konstrukcji i obciążenia byłego Najemcę kosztami demontażu i przechowania zdemontowanych elementów. Ponadto upoważnia Wynajmującego do utylizacji pozostawionych szybko psujących się artykułów spożywczych oraz oddania pozostałych rzeczy ruchomych na przechowanie osobom trzecim lub Wynajmującemu z obciążeniem byłego Najemcy wszelkimi kosztami z tego tytułu.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą:

 1. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto, z zastrzeżeniem kwoty minimalnej stawki, o której mowa w Dziale III pkt 3.
 3. Krótki opis przewidywanej oferty dla klientów lokalu.
 4. Deklarowaną wielkość zatrudnienia o którym mowa w Dziale III pkt. 10, z zastrzeżeniem, że nie może być ono mniejsze niż 4 osoby.
 5. Oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Ogłoszenia, w tym: oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy najmu (zał. nr 1 do Ogłoszenia); oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przedmiotem najmu, w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń.
 6. Załączniki, o których mowa w pkt 5 są dostępne do pobrania na stronie internetowej ZGL w Zamościu Sp. z o.o., jako załączniki do Ogłoszenia.

 

 

V. WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Termin złożenia ofert (w zamkniętej kopercie) do dnia 04.05.2016 r. do godziny 12.00, w sekretariacie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Składający ofertę zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 4 500 (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) w gotówce, najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 12.00, w Dziale Księgowo-Finansowym ZGL w Zamościu Sp. z o.o. pok. 5,6. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyznaczonego terminu do składania ofert.
 4. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana najwyższa stawka czynszu. Do oceny oferty przyjmowana będzie cena netto.
 5. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej zgl-zamosc.com.pl.
 6. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 7. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 8. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu przechodzi na kaucję lokalu.
 9. Zastrzega się prawo wyboru kontrahenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 10. W przypadku oferty niekompletnej bądź niespełniającej wymaganych kryteriów, oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrywania.
 11. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.