Zamość, dnia 05.11.2018 r.

                                                                                              OGŁOSZENIE

                                                    Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

                                                          o przetargu na wynajem lokali użytkowych

 

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I.  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Akademicka 6 23,80 El., wod-kan, c.o.
2 Grodzka 12 27,85 El., wod.-kan., c.o.
3 Bazyliańska 32 9,48 El., wod.-kan., c.o.
4 Staszica 12 10,61 El., c.o.
5 Prusa 2 266,22 El., wod.-kan., c.o.
6 Nowy Rynek 17 14,23 El., wod.-kan.
7 Ormiańska 18/piwnica/ 28,30 El.
8 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 El.
9 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 8, 12, 13, 29) 18,14 każdy El.
10 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 El.
11 Szczebrzeska 13a 157,63 El, wod-kan.
12 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
13 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
14 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
15 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

 

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY –  LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lok. 3-4 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
2 Łukasińskiego 4 lok. 6 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
3 Łukasińskiego 4 lok. 15-16 39,80 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
4 Łukasińskiego 4 lok. 24 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. ele.
5 Łukasińskiego 6 lokal nr 3-4 43,02 El., wod.-kan., ogrzew. ele.

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 20.11.2018 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pełnej wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 z takim wyprzedzeniem, aby środki wpłynęły najpóźniej w przeddzień przetargu przed godziną 1500.

Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /0-84/638-52-56 lub /0-84/639-30-18.