Zamość, dnia 05.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość wynajmu lokalu użytkowego (restauracji) w obiekcie fortecznym Bastion VII – Nadszaniec przy ul. Łukasińskiego 2 w Zamościu w drodze indywidualnej oferty.

I. OPIS LOKALU

Lokal o powierzchni 314,50 m2 znajduje się na parterze Nadszańca.

W skład lokalu wchodzą pomieszczenia:

1. Zaplecze gastronomii 82,50 m2
2. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
3. Sala konsumpcyjna 46,00 m2
4. Sala konsumpcyjna 73,10 m2
5. Pomieszczenie szatni 22,80 m2
6. WC 44,10 m2

Najemca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności przynależnych do lokalu powierzchni szatni i wc (pomieszczenia poza lokalem, odrębne wejście), dla klientów Nadszańca w godzinach jego otwarcia oraz dla uczestników imprez organizowanych w „Kazamacie Dużej” także po godzinach otwarcia Nadszańca.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków w ramach „zespołu umocnień obronnych Zamościa”. Obszar ten wchodzi w skład strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. Bastion VII stanowi własność Miasta Zamość. Bastion VII jest obiektem wyposażonym w instalację: elektryczną (ogrzewanie elektryczne promienniki), wodną, kanalizacyjną.

Lokal objęty przetargiem posiada następujące instalacje:

1. Pomieszczenia : sale konsumpcyjne + zaplecze gastronomii
a) instalacja elektryczna w tym ogrzewanie z oddzielnym pomiarem (podlicznik)
b) instalacja wodno-kanalizacyjna z oddzielnym pomiarem (podwodomierz)
2. Pomieszczenia szatni i w.c. rozliczane są z energii elektrycznej ryczałtowo ( w tym ogrzewanie) z uwzględnieniem wskazań głównych urządzeń pomiarowych obiektu.

Najemca będzie mógł dodatkowo korzystać, po wcześniejszym uzgodnieniu i za oddzielną opłatą, z pomieszczenia ok. 300 m2 (tzw. Kazamata Duża) do organizowania różnego rodzaju imprez (okolicznościowe, przyjęcia, bankiety itp.). Najemca, który wynajmie lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej będzie miał także pierwszeństwo najmu (oddzielna umowa) kawiarni plenerowej w formie tarasu widokowego pod parasolami usytuowanej w tym samym obiekcie na plateau Nadszańca o pow. ok. 190 m2. Najemcy z tytułu przygotowania lokalu do działalności może być udzielona bonifikata w czynszu. Wielkość udzielonej bonifikaty zależeć będzie od zaoferowanej stawki czynszu, planów zagospodarowania lokalu, przewidywanej oferty dla klientów.

II. PRZEZNACZENIE LOKALU

Działalność gastronomiczno-klubowa (restauracja).

III. WARUNKI NAJMU

 1. Umowa na czas nieokreślony.
 2. Stawka czynszu netto + VAT (według obowiązujących przepisów) zgodnie ze złożoną ofertą.
 3. Minimalną stawkę ustala się w wysokości 6,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów). Oferowana stawka czynszu winna być podana w pełnych złotych. Czynsz liczony będzie od pow. 247,60 m2Pomieszczenia szatni o pow. 22,80 m2 oraz pomieszczenia wc o pow. 44,10 m2 zwolnione z opłaty czynszowej.
 4. Opłata eksploatacyjna w wysokości 2,00 zł/m2 netto + VAT (wg. obowiązujących przepisów) pow. użytkowej lokalu 314,50 m2 (tj. koszt utrzymania porządku i czystości części wspólnych budynku oraz terenu położonego bezpośrednio przy obiekcie, konserwacja i usuwanie awarii, ochrona i monitoring, itp.).
 5. Wyposażenie oraz aranżację lokalu zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Wynajmującego Najemca dokonuje we własnym zakresie i na koszt własny. Najemca może wykonać własną dokumentację zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków.
 6. Utrzymanie lokalu we właściwym stanie technicznym, łącznie z bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą zużytych urządzeń należy do Najemcy.
 7. Najemca ponosi opłaty za dostawę: energii elektrycznej, w tym ogrzewanie promiennikowe, zimnej wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz obowiązujące podatki.
 8. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony zabytków, sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych i wykonywania wszelkich zaleceń odpowiednich służb oraz przestrzegania czasu pracy w lokalu stosownie do  Uchwały Rady Miejskiej w Zamościu.
 9. Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby. Zatrudnienie rozumiane jako miejsce pracy.
 10. Raportowanie przez okres 6 lat z osiągnięcia wskaźnika ilości zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość miejsc pracy w ramach umów cywilno-prawnych i umów o pracę oraz samozatrudnienie). Sprawozdanie za rok miniony, do 5-go stycznia każdego roku, Najemca jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźnika (np. kserokopie listy obecności, druków zgłoszeniowych do ZUS o osobach zatrudnionych, zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej itp.) jako załącznikiem do sprawozdania oraz kopię sprawozdania złożyć do wiadomości w biurze ZGL w Zamościu Sp. z o.o. W przypadku konieczności złożenia na wniosek organów uprawnionych do kontroli zrealizowanego projektu, sprawozdania dodatkowego Najemca zobowiązany jest do jego wykonania w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie.
 11. Niezależnie od uprawnień Wynajmującego i organów kontroli państwowej, upoważnionymi do kontroli sposobu wykorzystania przedmiotu najmu są instytucje i organy uprawnione do kontroli wydatkowania środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji przydziału.
 13. Na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do zdemontowania wszelkich konstrukcji związanych z przystosowaniem przedmiotu najmu do prowadzonej działalności oraz usunięcia wszelkich rzeczy ruchomych. W przypadku niewykonania tego zobowiązania Najemca upoważnia Wynajmującego do zdemontowania pozostawionych konstrukcji i obciążenia byłego Najemcę kosztami demontażu i przechowania zdemontowanych elementów. Ponadto upoważnia Wynajmującego do utylizacji pozostawionych szybko psujących się artykułów spożywczych oraz oddania pozostałych rzeczy ruchomych na przechowanie osobom trzecim lub Wynajmującemu z obciążeniem byłego Najemcy wszelkimi kosztami z tego tytułu. Dopuszcza się możliwość, po ustaniu stosunku najmu, odkupienia przez Wynajmującego całego lub części wyposażenia.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Zainteresowani wynajmem winni złożyć ofertę w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu ul. Peowiaków 8 zawierającą:

 1. Imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto wraz z krótkim opisem przewidywanej oferty dla klientów.
 3. Deklarowaną wielkość zatrudnienia o którym mowa w ust. 9 pkt III.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu (zał. nr 1), ogłoszeniem o przetargu i przedmiotem najmu w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

V. WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 4500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy) w Dziale Finansowo-Księgowym ZGL w Zamościu Sp. z o.o. pok. 5,6.
 2.  Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Uchylenie się oferenta od zawarcia umowy lub plotokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji przydziału, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 4. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta, który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 5. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu przechodzi na kaucję lokalu.
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.