Zamość, dnia 7 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego w obiekcie fortecznym Stara Brama Lubelska położony w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 2.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokal użytkowy o powierzchni 402,72 m(do oczynszowania 372,16 m2)składający się z 12 pomieszczeń, stanowi odrębny obiekt tzw. Stara Brama Lubelska.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1 Brama morandowska pł. kamienne sala główna 74,04 m2
2 XIX w. aneks południowy pł. kamienne sala z antresolą 37,02 m2
3 XIX w. aneks wschodni z elementami XVI w. pł. kamienne sala z bufetem 62,86 m2
4 XIX w. aneks zachodni pł. kamienne sala 56,18 m2
5 XIX w. aneks południowo-zachodni pł. kamienne pom. z kominkiem 9,62 m2
6 XIX w. aneks południowo-zachodni gres pom. gospodarcze magazyn odpadów 11,54 m2
7 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny 25,39 m2
8 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne/gres zespół sanitarny z zapleczem sanitarnym 28,96 m2
9 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres część magazynowa z korytarzem 15,19 m2
10 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres zmywalnia i przygot. z korytarzem 31,28 m2
11 Wschodnia część nowa pod wałem ziemnym gres pomieszczenie socjalne 9,30 m2
12 Zachodnia część nowa pod wałem ziemnym pł. kamienne przejście do galerii strzelniczej 10,78 m2

Obiekt jako całość wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Usytuowany w obrębie murów fortecznych, na skraju parku miejskiego, u zbiegu ulic Akademickiej i Królowej Jadwigi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej Starówki i Zespołu Pałacowego, w centrum miasta.

Obiekt odrestaurowany (2007-2009) w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Bezpośrednio przed wejściami do lokalu utwardzona nawierzchnia /plac ok. 100 m2 /.

Przedmiotem najmu jest cały obiekt.

II. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

 1. Działalność gastronomiczno-klubowa z organizacją imprez kulturalnych.
 2. Możliwość zorganizowania, w sezonie letnim, ogródka kawiarnianego przed lokalem bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy i opłat po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 3. Organizacja imprez kulturalnych:
  • spektakle teatralne
  • imprezy muzyczne
  • wystawy i inne formy działalności kulturalnej.

III. WARUNKI NAJMU

 1. Umowa na czas nieokreślony.
 2. Minimalna stawka czynszu w wysokości 7,00 zł/m2 netto + VAT (wg obowiązujących przepisów).
 3. Najemca zobowiązany jest do zorganizowania minimum 6 przedsięwzięć kulturalnych w ciągu roku kalendarzowego (spektakle teatralne, imprezy muzyczne, spotkania autorskie, wystawy, imprezy klubowe itp.) i osiągnięcia uczestnictwa 6 000 osób.
 4. Utrzymanie zatrudnienia w lokalu minimum 4 osoby.
 5. Raportowanie przez okres 5 lat z osiągnięcia wskaźników:
  1. ilość zorganizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
  2. ilość osób uczestniczących w tych przedsięwzięciach,
  3. ilość zatrudnionych osób w lokalu (zatrudnienie rozumiane jako ilość miejsc pracy w ramach umów cywilno-prawnych i umów o pracę oraz samozatrudnienie).
  4. Sprawozdanie za rok miniony Najemca jest zobowiązany złożyć w terminie do 5-go stycznia każdego roku do Urzędu Miasta Zamość – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych oraz kopie do wiadomości ZGL w Zamościu Sp. z o.o., wraz z dokumentacją pomiaru osiągnięcia wskaźników (np. listy obecności, ilość sprzedanych biletów wstępu, fotografia zbiorowa uczestników imprezy itp.) jako załącznikiem do sprawozdania.
 6. Nieodpłatne udostępnianie obiektu dla potrzeb Urzędu Miasta, na realizację przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez miejskie instytucje kultury.
 7. Z opłat czynszowych wyłącza się trasę turystyczną o powierzchni 30,56 m2.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni złożyć ofertę zawierającą: Imię i nazwisko, nazwa podmiotu (NIP, PESEL, KRS).
 2. Oferowaną stawkę czynszu netto wraz z krótkim opisem przewidywanej oferty dla klientów.
 3. Deklarowaną wielkość zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 pkt III.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy najmu (zał. nr 1), warunkami przetargu i przedmiotem najmu w szczególności jego stanem technicznym i wyposażeniem, oraz przyjęciem powyższego bez zastrzeżeń (zał. nr 2).

V. WARUNKI POZOSTAŁE

 1. Termin złożenia ofert (w zamkniętej kopercie) do dnia 22.11.2016 r. do godziny 12-ej, w sekretariacie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok.13
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 12-ej gotówką, w Dziale Księgowo-Finansowym ZGL w Zamościu Sp. z o.o. pok. 5,6.
 3. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od otwarcia ofert.
 5. Informacja o wynikach przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zgl-zamosc.com.pl.
 6. Uchylenie się oferenta, od zawarcia umowy lub protokolarnego przejęcia lokalu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
 7. Zgodnie z regulaminem przetargowym, w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu lub przejęcia lokalu przez oferenta który złożył najlepszą ofertę, Wynajmujący może zaproponować zawarcie umowy następnemu oferentowi.
 8. Wpłacone wadium przez oferenta z którym zostanie zawarta umowa najmu przechodzi na kaucję lokalu.
 9. Zastrzega się prawo wyboru kontrahenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 84/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.