Zamość, dnia 23.09.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość wynajmu lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej 13a z przeznaczeniem na działalność dowolną w drodze indywidualnych ofert.

I.

 1. Przedmiotem wynajmu jest lokal usytuowany na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Szczebrzeskiej 13a o łącznej powierzchni użytkowej  621,14 m2 wyposażony  w instalacje elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną.
 2. Minimalną stawkę czynszu ustala się w wysokości 5,00 zł/m2 m-c netto. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 3. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu oraz planowany sposób zagospodarowania lokalu.

II. 

Zainteresowani wynajmem winni:

1.  Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta bądź firmę , siedzibę i adres przedsiębiorcy,
 • koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką rodzaju prowadzonej działalności,
 • oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu  oraz treścią umowy najmu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.

2.  Załączyć dowód wpłaty wadium.

III.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:
  Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8,
  22-400 Zamość.
  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 13a
  wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta bądź oznaczeniem firmy, siedziby i adresem przedsiębiorcy składającego ofertę oraz telefonem kontaktowym składającego ofertę.
 2. Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, w sekretariacie.
 3. Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym w pokoju nr 5,6 ZGL w Zamościu Sp. z o.o. najpóźniej w dniu składania oferty. Brak wpłaty wadium spowoduje, że złożona oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. W ciągu 7 dni od daty wydania decyzji przydziału nastąpi podpisanie umowy najmu. Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.
 5. Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2010 r. oraz regulaminem stanowiącym załącznik do tego zarządzenia.

IV. 

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail:zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej www.zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są wzór umowy najmu oraz wzory stosownych oświadczeń.
 2. Zastrzega się prawo odrzucenia/negatywnego rozpatrzenia ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.