Zamość, dnia 13.01.2016 r.

WYKAZ

wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Moranda 6 42,98 el.
3 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
4 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
5 Ormiańska 6A 51,83 el., wod-kan, c.o.
6 Pereca 6 35,96 el., wod-kan, c.o.
7 Żeromskiego 11 12,06 el.
8 Ormiańska 18 (piwnica) 28,30 el.
9 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
10 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
11 Kościuszki 8 30,03 el.
12 Starowiejska 11 garaże nr 5, 7, 13 po 18,14 el.
13 Kilińskiego 32, piwnica 22,40 el., wod-kan, c.o.
14 Szczebrzeska 13a 403,31 el, wod-kan,
15 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
16 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,

 LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. nr 3-4 43,02 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18