Zamość, dnia 26 czerwca 2017 r.

WYKAZ

wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
3 Moranda 4 Ip. 41,61 el., wod-kan, c.o. el.
4 Moranda 4 Ip. 41,42 el., wod-kan, c.o. el.
5 Żeromskiego 11a 14,50 el.
6 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
7 Starowiejska 11 /dawna portiernia/ 33,00 el., wod-kan
8 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
9 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
10 Starowiejska 11 –  garaże nr 5, 13 po 18,14 każdy el.
11 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan,
12 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,
14 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pom. po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 3-4 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 1-2 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 4 lokal nr 11-12 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  - data wpływu oferty
  - wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  - rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18