Zamość, dnia 14.11.2017 r.

WYKAZ

wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Staszica 13 56,61 el., wod-kan, c.o.
2 Bazyliańska 24 11,22 el., wod-kan, c.o.
3 Bazyliańska 19 170,37 el., wod-kan, c.o.
4 Prusa 2 /po aptece/ 266,22 el., wod-kan, c.o.
5 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
6 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
7 Moranda 4 I piętro 41,61 el., wod-kan, c.o. el.
8 Moranda 4 I piętro 41,42 el., wod-kan, c.o. el.
9 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
10 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 9, 13, 27, 29/ 18,14 każdy el.
11 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
12 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
14 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lokal nr 15-16 42,96 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 12a lokal nr 1 53,80 el., wod-kan, c.o.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18