Zamość, dnia 01.06.2018 r.

WYKAZ

wolnych lokali do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Bazyliańska 19 170,37 el., wod-kan, c.o.
2 Rynek Wielki 2 I piętro 109,58 el., wod-kan, c.o.
3 Prusa 2 266,22 el., wod-kan, c.o.
4 Plac Stefanidesa 1* 13,65 el., wod-kan, ogrzew. el.
5 Moranda 4 I piętro 41,42 el., wod-kan, ogrzew. el.
6 Nowy Rynek 17 14,23 el., wod-kan,
7 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
8 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
9 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 12, 13) 18,14 każdy el.
10 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
11 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 el.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
14 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
15 Lwowska 61A 54,18 el., wod-kan,
16 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

*Uwaga! W przypadku wynajmu lokalu przy ul. Plac Stefanidesa 1, umowa najmu będzie zawarta na czas określony do czasu przeznaczenia budynku do rozbiórki.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18