Zamość, dnia 09.10.2018 r.

WYKAZ

wolnych lokali do wynajmu w drodze indywidualnych ofert

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Plac Stefanidesa 1* 13,65 el., wod-kan, ogrzew. el.
2 Nowy Rynek 17 14,23 el., wod-kan,
3 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
4 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
5 Starowiejska 11 /garaże nr 2, 12) 18,14 każdy el.
6 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
7 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 el.
8 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
9 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
10 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
11 Lwowska 61A 54,18 el., wod-kan,
12 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

*Uwaga! W przypadku wynajmu lokalu przy ul. Plac Stefanidesa 1, umowa najmu będzie zawarta na czas określony do czasu przeznaczenia budynku do rozbiórki.

 LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 3-4 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 15-16 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Dziale Finansowo-Księgowym pok. 5-6. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18