Zamość, dnia 25.02.2021 r.

                    Wykaz wolnych lokali użytkowych do wynajmu w drodze indywidualnej oferty

Lp Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż.
w  instalacje 
1 Nowy Rynek 17 14,23 El., ogrzewanie elektryczne
2 Rynek Wielki 8 I piętro 148,97 El., wod-kan., c.o.
3 Partyzantów 5 /parter/ 23,97 El., wod-kan., c.o.
4 Starowiejska 11 /garaże nr 3,7, 8, 12,15,17,27) 18,14 każdy El.
5 Sczebrzeska 13A 69,76 El.
6 Sienkiewicza 3 115,52 El., wod-kan.,
7 Radziecka 19A 393,24 El.
8 Piłsudskiego 13 (piwnica) 37,14 El., wod-kan.
9 Piłsudskiego 13 (piwnica) 19,80 El., wod-kan.
10 Lwowska 61A 54,18 El., wod-kan,
11 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 El., wod-kan.

LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow.

w m2

Wyposaż. 

w instalacje

1 Łukasińskiego 12a lok.4 53,80 El., wod.-kan., c.o.
2 Łukasińskiego 4 lok. 18 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
3 Łukasińskiego 4 lok. 24 19,70 El., wod.-kan., ogrzew. el
4 Łukasińskiego 6 lok. 5 20,73 El., wod.-kan., ogrzew. el
5 Łukasińskiego 6 lok. 7-8 43,24 El., wod.-kan., ogrzew. el
6 Łukasińskiego 6 lok. 9-10 42,57 El., wod.-kan., ogrzew. el
7 Łukasińskiego 6 lok. 12 20,78 El., wod.-kan., ogrzew. el
8 Łukasińskiego 6 lok. 17 20,74 El., wod.-kan., ogrzew. el
9 Łukasińskiego 6 lok. 15-16 42,96 El., wod.-kan., ogrzew. el

I.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej /wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalność gospodarczą/.
 2. Rodzaj, branża zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

  1. Oferty należy składać w siedzibie ZGL Zamość Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8.
  2. Wadium należy wpłacać  na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
  3. Składane oferty będą podlegać ocenie: –  data wpływu oferty , -wysokość zaoferowanej stawki czynszu,    – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
  4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
  5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
  6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18