12.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym, że zainteresowani winni złożyć w terminie do dnia 17.05.2021 r., w formie pisemnej stosowne wnioski w siedzibie Spółki, przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zgl@zgl-zamosc.pl.

Poniżej publikujemy wyciąg z Regulaminu z określeniem informacji, które powinien zawierać wniosek i dokumentów jakie należy do wniosku dołączyć. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo podkreślamy, że wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek stosowania się do zasad  ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a dotyczących ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego koronawirusem.