Zamość, dnia 08.09.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ulicy Staszica 25, Żeromskiego 24 o łącznej powierzchni użytkowej 1027,63 m2 (działka nr 37/2) przeznaczony do wynajmu na czas nieokreślony z przeznaczeniem na działalność kulturalną, gastronomiczną i hotelową.

I.

 1. Przedmiotem przetargu jest kompleks kamienic zlokalizowanych w Zamościu przy ul. Staszica 25, Żeromskiego 24 o łącznej powierzchni użytkowej 1027,63 m2 (działka nr 37/2) przeznaczony do wynajmu na czas nieokreślony (lub oznaczony na wniosek Najemcy) z przeznaczeniem : prowadzenie działalności gastronomicznej, hotelowej i kulturalnej.
 2. Kamienice wymienione w ust. 1 są przystosowane do prowadzenia ww. działalności, wyposażone w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, mechanicznej wentylacji, telefoniczną, telewizyjną, windę osobową.
 3. W roku 2007 kamienice zostały przekazane do użytkowania w związku z zakończeniem ich kapitalnego remontu wykonywanego w ramach projektu: „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – I etap” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu ROZWOJU Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2009 w lokalu prowadzona była działalność zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Od roku 2010 obiekt nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Stan techniczny i przydatność do wykorzystania istniejących urządzeń podlega ocenie oferenta i winna być uwzględniona w składanej ofercie. Składający ofertę po wcześniejszym uzgodnieniu z ZGL w Zamościu Sp. z o.o., ma możliwość zapoznania się z rodzajem i stanem wyposażenia.
 4. Wywoławczą stawkę czynszu ustala się w wysokości 10,00 zł/m2 m-c netto. Zgodnie z regulaminem przetargu minimalne postąpienie wynosi 1 zł. Do stawki czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 5. Ocenie podlegać będzie zaoferowana stawka czynszu najmu, planowany sposób wykorzystania oraz program działalności kulturalnej.
 6. Kamienice przy ul. Staszica 25 i ul. Żeromskiego 24 są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej.

II. 

Zainteresowani udziałem w przetargu winni:

1.  Złożyć pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej,
 • koncepcję zagospodarowania nieruchomości wraz z krótką charakterystyką,
 • opis programu działalności kulturalnej,
 • przewidywaną liczbę utworzonych miejsc pracy, oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z usług branży hotelowej i kulturalnej,
 • oferowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za 1 miesiąc
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu  oraz treścią umowy najmu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.

2.  Załączyć dowód wpłaty wadium.

III. 

 1. Termin złożenia ofert: do 29.09.2015 r. do godziny 12.00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej jak poniżej:
  Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8,
  22-400 Zamość.
  Oferta na wynajem lokalu użytkowego położonego w Zamościu w obrębie Rynku Wielkiego przy ul. Staszica 25, Żeromskiego 24
  „Nie otwierać przed dniem 29.09.2015 r. godz. 13.00”
  oraz z nazwą i adresem oferenta.
 3. Oferty należy składać w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, w sekretariacie.
 4. Wadium w wysokości 30000 zł należy wpłacić na konto ZGL w Zamościu Sp. z o.o. w Getin Noble Bank nr 61 1560 0013 2353 9553 5000 0004 w terminie do dnia 28.09.2015 r.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2015 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
 6. W ciągu 14 dni od daty przetargu nastąpi wybór Najemcy oraz podpisanie umowy najmu. Z chwilą podpisania umowy wadium przechodzi na kaucję zabezpieczającą.
 7. Odmowa podpisania umowy skutkuje przepadkiem wadium.

IV. 

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość, tel. 084 638-52-56, 639-30-18 wew. 32, e-mail:zgl@zgl-zamosc.pl lub na stronie internetowej www.zgl-zamosc.com.pl, gdzie zamieszczone są zdjęcia przedmiotu najmu, wzór umowy najmu oraz wzory stosownych oświadczeń.
 2. W sezonie letnim Najemca może dodatkowo wynająć część płyty Rynku Wielkiego przylegającą bezpośrednio do kamienicy Staszica 25 celem zorganizowania ogródka kawiarnianego na podstawie odrębnej umowy.
 3. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.